Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1535 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació és una de les funcions bàsiques del professorat-tutor, qui comptarà per a això amb dos instruments: 1) la Memòria d'activitats entregada per l'estudiant o estudianta (50%); 2) el qüestionari o full d'avaluació que li ha de subministrar el supervisor o supervisora de l'alumne o alumna, una vegada finalitzades les Pràctiques (50%).

Respecte a la Memòria, cal dir que l'estudiant o l'estudianta ha de manifestar, de la millor manera possible, en què han consistit les seues pràctiques. No hauria de tractar-se només d'una brillant redacció, més o menys farcida d'idealisme, sinó de reflectir la trajectòria real de la seua estada en Pràctiques. El més encertat és que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu tutor o tutora i li demane orientació sobre l'estructura, apartats, dimensions, etc. En tot cas, i com a orientació general, hauria de comptar almenys amb tres blocs d'informació:

- El primer, dedicat a descriure el tipus de treball que es du a terme en l'entitat d'acollida (característiques, estructura organitzativa, serveis que presta, personal de què disposa, tipus de funcionament, horaris, material disponible, etc.). Amb tot això -que pot veure's enriquit per la inclusió de l'oportú material- l'estudiant o estudianta ha d'acreditar el seu coneixement i la seua integració en el lloc d'estada en Pràctiques.

- El segon, que constituiria el gros de la Memòria, s'ha de centrar en el treball exercit realment per l'estudiant o estudianta, des de la primera planificació amb el seu tutor o tutora i supervisor o supervisora, els objectius, les dificultats trobades, la temporalització, el desenvolupament de les tasques realitzades, la participació en altres activitats col·laterals, etc. Novament pareix obligat que l'alumnat incorpore material relacionat amb el seu treball, la qual cosa redundarà en una millor i més clara exposició.

- El tercer pot aprofitar-se per a efectuar una valoració personal de l'experiència realitzada; valoració crítica en definitiva sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tema (siguen aspectes organitzatius, siguen referents al desenvolupament quotidià del seu treball, siguen carències detectades, etc.), tot això hauria d'ajudar a millorar l'assignatura de Pràctiques Externes, i -per tant- el nivell de la titulació.

Finalment, la memòria ha d'entregar-se al tutor o tutora, però prèviament la supervisió ha de donar-li el vistiplau.

Quant al termini d'entrega, se seguirà el procediment establit per la Comissió Acadèmica del Grau i d'acord amb el termini estipulat de tancament de l'acta de l'assignatura.

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES I CONVALIDACIONS:

En els casos excepcionals en què les Pràctiques Externes no puguen realitzar-se, els crèdits assignats a aquesta assignatura es podran superar per mitjà de la realització de treballs acadèmicament dirigits, comptant amb l'autorització de la Comissió d'Estades en Pràctiques de la titulació i amb la sol·licitud prèvia motivada, i per escrit, de l'estudiantat.

Una vegada concedida l'autorització, el coordinador o coordinadora de Pràctiques assignarà un tutor o tutora perquè assumisca la direcció del treball. Sol·licitud: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/.

Pel que fa a la convalidació de les Pràctiques Externes, aquesta ha d'adequar-se al que recullen les disposicions reguladores del règim general de convalidacions, com succeeix amb unes altres assignatures. En aquest cas, es pot sol·licitar bé l'exempció de les pràctiques, bé el reconeixement de crèdits per experiència professional:

- Estudiants i estudiantes amb experiència professional, que adjunten una memòria explicativa, poden sol·licitar estar exempts de realitzar les Pràctiques (ho ha d'aprovar la CT). Han de matricular-se en l'assignatura Pràctiques Externes; s'avalua la memòria i es posa una nota final. Sol·licitud: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/.

- Reconeixement de crèdits per experiència professional: no incorporen qualificació en l'expedient i no es paguen taxes de matrícula de Pràctiques (es tracta d'una convalidació). El màxim de crèdits reconeguts és del 15% del total. Normativa: http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/recotran.pdf. Responsable del procés: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.