Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1535 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Persones implicades en el procés:

- El supervisor o supervisora en l'empresa, les funcions del qual són les següents:

- Supervisar, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica.

- Coordinar-se amb el tutor per al desenvolupament de les activitats establides en el projecte formatiu.

- Emetre un informe final de les Pràctiques (avaluació acadèmica).

- El coordinador o coordinadora de Pràctiques, les funcions del qual són les següents:

- Elaborar la guia docent (aprovada en la CT).

- Col·laborar en la captació d'empreses.

- Elaborar els criteris d'assignació de les places (aprovats en la CT).

- Orientar els tutors i tutores i coordinar-los.

- Elaborar i firmar el document acreditatiu de les Pràctiques Externes.

- El tutor o tutora en l'UJI, les funcions del qual són les següents:

- Vetlar pel correcte desenvolupament de les Pràctiques.

- Coordinar-se amb la supervisió i tindre en compte els informes de seguiment.

- Elaborar el projecte formatiu amb la supervisió i l'estudiantat, autoritzar les modificacions, custodiar-lo i publicitar-lo.

- Avaluar les Pràctiques d'acord amb la normativa de Pràctiques Externes i la guia docent.

L'estudiantat: d'acord amb els articles 6 i 7 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de l'UJI (27/09/2012) (http://www.uji.es/serveis/ocie/ acil/entitats/reglamen), els drets i els deures dels estudiants i estudiantes són els que es despleguen a continuació.

Article 6. Drets de l’estudiantat en Pràctiques Externes

Són drets de l’estudiantat:

a) Ser tutelat durant el període d’execució de la seua pràctica formativa per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l’empresa, entitat o institució cooperadora.

b) Ser avaluat acadèmicament quan ho requerisca el pla d’estudis.

c) Rebre un certificat per part de l’empresa, entitat o institució on ha realitzat les pràctiques externes, amb menció expressa de l’activitat exercida, la duració i, si escau, el seu rendiment.

d) Tenir la cobertura d’una assegurança de responsabilitat civil durant el període de realització de les pràctiques externes, en els termes establerts en l’article 7.2 d) del RD 1707/2011, de 18 de novembre.

e) Percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’empresa o institució en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, en els casos en què així s’estipule, que s’ha de satisfer en la forma que oportunament determinen ambdues parts.

f) Tenir la propietat intel·lectual del resultat de la seua pràctica en els termes establerts per la legislació reguladora de la matèria.

g) Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’empresa o institució cooperadora.

h) Complir la seua activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, prèvia comunicació amb antelació suficient a l’entitat cooperadora.

i) Tenir una atenció i disseny de les activitats acadèmiques que faciliten la conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar, així com l’exercici dels seus drets per part de les dones víctimes de la violència de gènere, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la Universitat.

j) No ser discriminat per les raons contemplades en l’article 4 de l’Estatut de l’estudiant.

k) L’estudiantat amb discapacitat té dret a què les condicions de les pràctiques externes, així com la seua avaluació, s’adapten a les seues necessitats i els centres i els departaments han de portar a terme les adaptacions metodològiques, temporals i espacials necessàries

l) Aqueixos altres drets previstos en la normativa vigent de l'UJI i/o en els corresponents convenis de cooperació educativa que subscriga la Universitat amb l’entitat cooperadora.

Article 7. Deures de l’estudiantat en pràctiques externes

1. Els deures de l’estudiantat en pràctiques externes amb les entitats cooperadores són els següents:

a) Conèixer, col·laborar i complir el projecte formatiu de les pràctiques externes d’acord amb les indicacions del supervisor o supervisora en l’entitat cooperadora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica.

b) Incorporar-se a l’entitat de què es tracte en la data acordada, complir l’horari pactat amb l’entitat per a la realització de les pràctiques externes i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l’entitat.

c) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat cooperadora i salvaguardar el bon nom de la comunitat universitària de la qual forma part.

d) Respectar els membres del personal de les entitats cooperadores i tenir cura i usar degudament els béns, equips i instal·lacions d’aquesta.

e) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat i guardar secret professional sobre les activitats, durant la seua estada i una vegada finalitzada aquesta.

2. Els deures de l’estudiantat en pràctiques externes amb la Universitat són els següents:

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes de la Universitat.

b) Mantenir contacte amb la tutoria acadèmica durant les pràctiques i comunicar-li i informar-li de qualsevol incidència que puga sorgir en el desenvolupament de les pràctiques.

c) Respectar els membres de la comunitat universitària i tenir cura i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o recintes de la Universitat.

d) Exercir i promoure activament la no discriminació per les raons reconegudes legalment.

e) Elaborar i entregar a la Universitat tots els documents i informes acadèmics que se sol·liciten per al seguiment i avaluació, segons s’estableix en aquesta normativa.

f) L’estudiantat tindrà la penalització que la Universitat determine quan, sense causa justificada, rebutge la pràctica externa o no s’incorpore a una pràctica assignada que haja sol·licitat.

g) Qualsevol altre deure previst en la normativa vigent i/o en els corresponents convenis de cooperació educativa que subscriga la Universitat amb l’entitat cooperadora, així com els establerts en la guia docent corresponent.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

Les Pràctiques es desenvoluparan en les dependències o locals de les entitats cooperadores que s'especifiquen en els convenis de cooperació o annexos corresponents. Aquestes entitats s'ubiquen fonamentalment en l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I. Encara que aquesta siga la norma general, l'estudiant o estudianta pot proposar voluntàriament al coordinador o coordinadora de pràctiques qualsevol altra entitat i ubicació, sempre que es trobe relacionada amb el contingut de la titulació. La proposta de l'entitat, si és el cas, s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'estada en pràctiques, per a poder tramitar el conveni de cooperació educativa.

Quan la naturalesa de les pràctiques ho permeta, les circumstàncies ho aconsellen, i es garantisca el compliment dels objectius bàsics, l'estada també podrà realitzar-se en les dependències de la Universitat Jaume I. Amb caràcter general, l'estudiant o estudianta no podrà realitzar les pràctiques en empreses, institucions o entitats amb les quals mantinga una relació contractual o funcionarial. Excepcionalment, la Comissió d'Estades en Pràctiques de la Titulació podrà autoritzar estades d'aquest tipus, sempre que establisca mecanismes de control addicionals sobre compatibilitat d'activitats, horaris, tasques específiques a desenvolupar, i altres aspectes que considere necessaris.

En cas de realitzar les pràctiques a l'estranger a través de programes de mobilitat i/o en base de qualsevol altra convocatòria pública d'ajudes, se seguiran les bases de la corresponent convocatòria.

PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ:

En aqueixos casos en què una mateixa plaça siga sol·licitada per més alumnes dels permesos, s'empraran els següents criteris d'assignació per aquest orde de prelació: 1r) Millor expedient acadèmic, es ponderarà tant la nota mitjana de l'expedient com el nombre de crèdits totals superats en el moment de fer la distribució; 2n) Nombre més gran de crèdits superats. El segon criteri només s'utilitzarà en cas d'empat respecte al primer.

Projecte formatiu (PF) (es tracta del pla de treball):

- Elaboració d'un projecte formatiu (PF) per part del tutor o tutora amb el supervisor o supervisora i l'estudiant o estudianta (abans del començament de les pràctiques). Totes les parts firmen el PF definitiu (estudiantat, supervisió i tutoria).

- Atenent al que determina el pla d'estudis corresponent, concreta els objectius educatius i les activitats que s'han de desenvolupar, per a assegurar la relació directa amb els estudis que es cursen.

- A partir d'aqueix PF, el coordinador o coordinadora genera un document acreditatiu de les pràctiques que ha de contindre els objectius i les activitats exercides. L'ha de firmar i entregar-lo a cada estudiant o estudianta al finalitzar dites Pràctiques.

-Model disponible en:http://www.uji.es/bin/serveis/oipep/docs/platreb.pdf