Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1533 - Discurs i Societat

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ

Introducció: les relacions llengua-societat. Enfocaments principals en l'estudi de les relacions llengua-societat. La sociolingüística variacionista i la sociologia del llenguatge. Aproximacions etnogràfiques i pragmàtiques a l'estudi de la comunicació en societat.

TEMA 2: LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA: FACTORS LINGÜÍSTICS, COMUNICATIUS I SOCIALS

La variable com a unitat de l'anàlisi estructural. Classes de variables lingüístiques. La variable sociolingüística i tipus. Models d'estratificació sociolingüística. La variació generolectal: criteris diferenciadors. Caracterització sociolingüística de les diferències generolectals. Interpretacions sociolingüístiques. La variació generacional. Fenòmens d'identitat generacional. Fenòmens d'autocorrecció relacionats amb l'edat. Els processos d'adquisició de dialectes i sociolectes. La variació sociolectal. La noció de classe social en les ciències socials i en la sociolingüística. Tipus d'estratificacions relacionats amb les diferències socials. Altres factors socials: la professió i el nivell educatiu. La mobilitat social i geogràfica. La teoria dels codis sociolingüístics.

TEMA 3: LA DESCRIPCIÓ DEL BILINGÜISME SOCIAL

Introducció. Definicions sobre el bilingüisme. Classes de bilingüisme. La noció de diglòssia. Antecedents i caracterització fergusoniana del concepte. La revisió de Fishman: bilingüisme vs. diglòssia. Classes de diglòssia, triglosiapoliglosia, etc. Sobre comportaments i ideologies diglòssiques. El conflicte lingüístic. Els processos d'elecció, manteniment i substitució de llengües.

TEMA 4: LES ACTITUDS LINGÜÍSTIQUES

Introducció. El concepte d'actitud lingüística. L'origen de les actituds. Qüestions metodològiques. La tècnica del matched-guise. Les actituds cap a la variació intralingüística. Les actituds cap a les llengües i els parlants en les situacions de bilingüisme social. Actituds i identitat etnolingüística. Les actituds cap a les conseqüències lingüístiques del contacte de llengües.

TEMA 5: LES CONSEQÜÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DEL BILINGÜISME SOCIAL

Llengües en contacte: desenllaços lingüístics i socials. La interferència lingüística. Els processos de convergència. Altres conceptes de la lingüística de contacte. El canvi de codi. Les llengües pidgin i criolles. Actituds cap a la mescla de llengües.


TEMA 6: VARIACIÓ EN LA GESTIÓ DE LES INTERACCIONS VERBALS

La importància de la parla en la cultura. Cultures verboses vs. cultures no verboses. Preferències culturals per la paraula directa/indirecta. Universalitat i variació sobre les màximes conversacionals. La relació horitzontal: diferències l'ús dels relacionemes. La relació vertical: els taxemes de la llengua en societat. L'eix emocional de la comunicació. Cortesia verbal i tipus.