Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1527 - Filosofia Política: Teoria de la Democràcia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’alumnat ha de presentar i superar cadascuna de les parts de l’avaluació amb un 50% de la nota per a que es pugui fer el sumatori de les proves i considerar-ho com a presentat  a una convocatòria.

[Desenvolupament d’un treball grupal] L’alumnat desenvoluparà individualment una lectura i ressenya d’una monografia o assaig en l’àmbit de la filosofia política, dins dels temes proposats pel professorat. Depenent del ratio, durant la primera setmana es formaran els grups de treball que utilitzaran el contingut de les ressenyes per a fer un treball tots junts sobre el tema o autor/a proposat. El treball deu entregar-se a l’aula virtual dins del període establert i posteriorment s’indicarà el dia en el que deuen portar-lo a l’aula amb paper i sense nom, només amb DNI com a identificació per a que sigui treballada a la part pràctica. El treball ha de ser entregat a la data establerta pel professorat, seguint les indicacions proporcionades [2 punts].

 

[Presentació pedagògica] A l’aula es desenvoluparà un treball de correcció per pars dels treballs (companys) i també una presentació i discussió pública del mateix. D’aquesta forma es donaran a conèixer als companys i companyes nous coneixements, així com poder resoldre dubtes sobre els temes. Les presentacions han de realitzar-se utilitzant recolzament pedagògic [2 punts].

 

[Examen escrit] L’examen escrit constarà de sis preguntes beus de desenvolupament, cinc d’elles relacionades amb el temari teòric i una amb el pràctic i seminaris [6 punts].

 

RECUPERACIÓ DE LA PART PRÀCTICA ALUMNAT REPETIDOR

En elcas d'alumnat que no pugui assistir a les classes pràctiques per solapament amb altres matèries, per no haver superat la matèria amb anterioritat, haurà de desenvolupar totes les parts de l'avaluació (3).


Però com que no podrà assistir ni tampoc presentar pedagògicament el treball s'haurà d'examinar de dos llibres sobre Filosofia Política, que li serà comunicat a l'alumnat durant la primera setmana de classe, mitjançant una prova objectiva tipus test que es desenvoluparà en una data acordada amb el professorat de pràctiques.