Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1515 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Presentacions orals i pòsters

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

A) Els estudiants han d'arribar al 50% de la nota final del curs per a poder passar l'assignatura.

B) Els alumnes han de realitzar i aprovar els següents tests per a aprovar l'assignatura:
1. Examen escrit (60 %) basat en el dosier específic del curs (40 %) i en el dosier practic de l'assignatura (20 %). Aquest examen sols es pot realitzar al final del semestre i en les dates oficials.

2. Examen oral (40 %) basat en una presentació oral pública. Aquesta presentació sols es pot realitzar com part de les sesions pràctiques del curs, en clase i en les dates establertes pel professor (en la primera convocatòria oficial) o el mateix dia que l'examen escrit a l'hora establerta pel professor (en la segona convocatòria oficial).

Alguns dels aspectes que es prendran en consideració en l'evaluació del examen oral seran els següents:

1 . Estructura del treball exposat en classe

2 . Contingut

3 . Estil gramatical

4 . Ús del vocabulari específic

5 . Capacitat de comunicar

6 . Pronunciació

7 . Fluïdesa

8 . Ús de material audiovisual

9 . Expressió corporal i veu

10. Adaptació del material que es presenta a una audiència determinada

En cas que algun alumne treballi i no pugui assistir a classe, haurà de comunicar-lo al professor qui marcarà les pautes a seguir per a l'avaluació de l'alumne.