Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

 

AVALUACIÓ (activitats)

A) Realització d'un examen al final del semestre (60%)

Estructura de l'examen:

1. Part teòrica: (65% de la nota de l'examen):

· Caracterització i exemplificació de deu conceptes relacionats amb la matèria de l'assignatura (3,5 punts)

· Dos exercicis d'aplicació dels continguts teòrics (3 punts)

2. Part pràctica: (35% de la nota de l'examen):

Tres exercicis sobre norma i ús de la llengua (3 punts)

B) Entrega dins del termini i la forma escaient dels exercicis individuals segons el cronograma que es detalla més avall (25%) (NB. Els alumnes hauran de penjar en l'aula virtual els exercicis abans de la data i hora límits acordades per al seu entrega)

C) Realització d'un treball en grup i la seua exposició en classe (extensió aproximada: 30') sobre un tema de dialectologia espanyola (Tema 7) (15%)

D) L'assistència (controlada per mitjà de la firma de l'alumno/a a l'inici de la classe), així com la participació i la realització de les tasques en l'aula, es tindran també en compte per a la nota final (10%)

NB. Donada la naturalesa de l'assignatura, cada falta que afecte les grafies o a la correcció morfosintàctica (anacoluts, faltes de concordança, etc.) descomptarà 0.5 punts. Per a les titles, el descompte serà de 0.20 cada una.

Per a aprovar l'assignatura serà imprescindible traure com a mínim un 4 en l'examen i que la mitjana amb la resta de notes supere el 5.