Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1535 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Persones implicades en el procés:

-el supervisor en l'empresa, les funcions del qual són les següents:

-supervisar, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica

-coordinar-se amb el tutor per al desenvolupament de les activitats establertes en el projecte formatiu

                -emetre un informe final de les pràctiques (evaluació acadèmica)

-el coordinador de pràctiques, les funciones del qual són les següents:

              -elaborar la guia docent (aprovada en la CT)

              -col·laborar en la captació d'empreses

             -elaborar els criteris d'assignació de les places (aprovats en la CT)

              -orientar als tutors i coordinar-los

              -elaborar i signar el document acreditatiu de les pràctiques externes

 -el tutor en l'UJI., les funciones del qual són les següents:

                -vetllar pel correcte desenvolupament de les pràctiques

-coordinar-se amb el supervisor i tenir en compte els informes de seguiment

-elaborar el projecte formatiu amb el supervisor i l'estudiant, autoritzar les modificacions, custodiar-les i publicitar-les.

-avaluar les pràctiques d'acord amb la normativa de pràctiques externes i la guia docent.

-l'estudiant:

-s'ha d'incorporar a l'entitat acordada, complir l'horari pactat i respectar les normes de funcionament, seguritat i prevenció de riscos laborals de l'entitat.

-ha de mantenir contacte amb el tutor durant les pràctiques i informar de qualsevol incidència.

-ha d'elaborar i lliurar tots els documents i informes que se sol·licitin per al seu seguiment i avaluació.

-té dret a rebre un certificat per part de l'entitat, amb menció expressa de l'activitat exercida, la durada i, si escau, el seu rendiment.

 

Drets de l'estudiantat en pràctiques externes

Són drets de l'estudiantat:

a) Ser tutelat durant el període d'execució de la pràctica formativa per un professor / professora de la Universitat i per un o una professional de l'empresa, entitat o institució cooperadora.

b) Ser avaluat acadèmicament quan ho requereixi el pla d'estudis.

c) Rebre un certificat per part de l'empresa, entitat o institució on ha realitzat les pràctiques externes, amb menció expressa de l'activitat exercida, la durada i, si escau, el rendiment.

d) Tenir la cobertura d'una assegurança de responsabilitat civil durant el període de realització de les pràctiques externes, en els termes que estableix l'article 7.2. delRD 1707/2011, de 18 de novembre.

e) Percebre l'aportació econòmica prevista per part de l'empresa o institució en concepte de borsa o ajuda a l'estudi, en els casos en què així s'estipuli, que es satisfarà en la forma que oportunament determinin ambdues parts.

f)) Tenir la propietat intel·lectual del resultat de la pràctica en els termes establerts per la legislació reguladora de la matèria.

g) Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l'empresa o institució cooperadora.

h) Complir la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, prèvia comunicació amb antelació suficient a l'entitat cooperadora.

i) Tenir atenció i disseny de les activitats acadèmiques que facilitin la conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar, així com l'exercici dels seus drets per part de les dones víctimes de la violència de gènere, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la Universitat.

j) No ser discriminat per les raons previstes a l'article 4 de l'Estatut de l'Estudiant.

k) L'estudiantat amb discapacitat té dret a que les condicions de les pràctiques externes, així com la seva avaluació, s'adaptin a les seves necessitats i els centres i els departaments de dur a terme les adaptacions metodològiques, temporals i espacials necessàries.

i) Qualsevol altre dret que preveu la normativa vigent de l'UJI i / o en els corresponents convenis de cooperació educativa que subscrigui la Universitat amb l'entitat cooperadora.

 

Deures de l'estudiantat en pràctiques externes

1. Els deures de l'estudiantat en pràctiques externes amb les entitats cooperadores seran les següents:

a) Conèixer, col·laborar i complir el projecte formatiu de les pràctiques externes d'acord amb les indicacions del supervisor o supervisora en l'entitat cooperadora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica.

b) Incorporar-se a l'entitat en la data acordada, complir l'horari pactat amb l'entitat per a la realització de les pràctiques externes i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat.

c) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l'entitat cooperadora i salvaguardar el bon nom de la comunitat universitària de la qual forma part.

d) Respectar els membres del personal de les entitats cooperadores i cuidar i utilitzar degudament els béns, equips i instal·lacions de la mateixa.

e) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l'entitat i guardar secret professional sobre les activitats, durant la seva estada i una vegada finalitzada.

 

2. Els deures de l'estudiantat en pràctiques externes amb la Universitat seran els següents:

a) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes de la Universitat.

b) Mantenir contacte amb la tutoria acadèmica durant les pràctiques i comunicar-li i informar-li de qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de les pràctiques.

c) Respectar els membres de la comunitat universitària així com cuidar i utilitzar degudament els béns, equips, instal·lacions o recintes de la Universitat.

d) Exercir i promoure activament la no discriminació per les raons reconegudes legalment.

e) Elaborar i lliurar a la Universitat tots els documents i informes acadèmics que es sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons el que estableix aquesta normativa.

f) L'estudiantat tindrà la penalització que la Universitat determini quan, sense causa justificada, rebutgi la pràctica externa o no s'incorpori a una pràctica assignada que hagi sol·licitat.

g) Qualsevol altre deure que preveu la normativa vigent i / o en els corresponents convenis de cooperació educativa que subscrigui la Universitat amb l'entitat cooperadora, així com els establerts a la guia docent corresponent.

              

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

Les Pràctiques es desenvoluparan a les dependències o locals de les entitats cooperadores que s'especifiquen en els convenis de cooperació o annexos corresponents. Aquestes entitats se situen fonamentalment en l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I. Tot i que aquesta sigui la norma general, l'estudiant podrà proposar voluntàriament al coordinador de pràctiques qualsevol altra entitat i ubicació, sempre que es trobi relacionada amb el contingut de la Titulació.

Quan la naturalesa de les pràctiques ho permeti, les circumstàncies ho aconsellin, i es garanteixi el compliment dels objectius bàsics, l'estada també podrà realitzar-se en les dependències de la Universitat Jaume I.
Amb caràcter general, l'estudiant no podrà realitzar les pràctiques en empreses, institucions o entitats amb les que mantingui una relació contractual o funcionarial. Excepcionalment la Comissió d'Estades en Pràctiques de la Titulació podrà autoritzar estades d'aquest tipus, sempre que estableixi mecanismes de control addicionals sobre compatibilitat d'activitats, horaris, tasques específiques a desenvolupar, i altres aspectes que consideri necessaris.

En cas de realitzar les pràctiques a l'estranger, a través de programes de mobilitat i / o sobre la base de qualsevol altra convocatòria pública, s'hauran d'atendre a les bases de la corresponent convocatòria.

 

PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ:

Perquè els estudiants tinguin la informació necessària sobre l'assignatura (funcions de les persones implicades, calendari, avaluació ... i dubtes que es plantegen al respecte), coneguin les places disponibles i puguin canalitzar les seves preferències, el coordinador de pràctiques els ha de convocar a una reunió informativa entre setembre i octubre del curs de la realització de les pràctiques, és a dir, a 4t curs.

Després del període de matrícula, s'obrirà l'aplicació informatitzada perquè els alumnes triïn les seves preferències i es porti a terme l'adjudicació. A continuació, es farà pública la llista amb la relació definitiva d'estudiants, la seva distribució per llocs, Professors Tutors assignats i Supervisors amb què compti cada un.

En aquells casos en què una mateixa plaça sigui sol·licitada per més alumnes dels permesos, es faran servir els següents criteris d'assignació per aquest ordre: 1r) Millor expedient acadèmic, ponderant tant la nota mitjana de l'expedient com el nombre de crèdits totals superats en el moment de fer la distribució; 2n) Nombre de crèdits superats.

 

Projecte formatiu (PF)(es tracta del pla de treball):

-Elaboració d'un projecte formatiu (PF) per part del tutor amb el supervisor i l'estudiant (abans de l'inici de les pràctiques). Totes les parts signen el PF definitiu (estudiant, supervisor i tutor).

-Atenent al que determina el pla d'estudis corresponent, concreta els objectius educatius i les activitats que s'han de desenvolupar, per a assegurar la relació directa amb els estudis que es cursen.

-A partir d'aquest PF, el coordinador genera un document acreditatiu de les pràctiques que contindrà els objectius i les activitats desenvolupades. El signarà i el lliurarà a cada estudiant en finalitzar aquestes pràctiques.

-Model disponible en:  http://www.uji.es/bin/serveis/oipep/docs/platreb.pdf