Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1535 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació és una de les funcions bàsiques del Professor-Tutor, que comptarà per això amb dos instruments: 1) la memòria d'activitats lliurada per l'estudiant (50%); 2) el qüestionari o Full d'Avaluació que li subministrarà el supervisor de l'alumne una vegada finalitzades les pràctiques (50%).

Pel que fa a la Memòria, cal dir que l'estudiant manifestarà de la millor manera possible en què han consistit les seves pràctiques. No hauria de tractar només d'una brillant redacció, més o menys plena d'idealisme, sinó de reflectir la trajectòria real de la seva estada en pràctiques. El més encertat serà que l'estudiant contacti amb el seu professor-tutor i li demani orientació sobre l'estructura, apartats, dimensions, etc.
En qualsevol cas, i com a orientació general, hauria de comptar almenys amb tres blocs d'informació:

- El primer anirà dedicat a descriure el tipus de treball que es porta a terme a l'entitat d'acollida (característiques, estructura organitzativa, serveis que presta, personal de què disposa, tipus de funcionament, horaris, material disponible ...). Amb tot això -que es pot veure enriquit per la inclusió de l'oportú material- l'estudiant acreditarà el coneixement i la integració en el lloc d'estada en pràctiques.
- El segon, que constituiria el gruix de la Memòria, es centrarà en el treball exercit realment per l'estudiant, des de la primera planificació amb el seu tutor i supervisor, els objectius, les dificultats trobades, la temporalització, el desenvolupament de les tasques realitzades, la participació en altres activitats col·laterals, etc. Novament sembla obligat que l'alumne incorpori material relacionat amb el seu treball, el que redundarà en una millor i més clara exposició.

- El tercer pot aprofitar-se per efectuar una valoració personal de l'experiència realitzada; valoració crítica en definitiva sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tema (siguin aspectes organitzatius, siguin referents al desenvolupament quotidià del seu treball, siguin mancances detectades, etc.), la qual cosa hauria d'ajudar a millorar l'assignatura d'Estada en Pràctiques, i -per tant- el nivell de la titulació.

Finalment, la Memòria s'ha de lliurar al Professor-Tutor, sempre després de la seva entrega al supervisor, que amb la seva signatura avala el seu acord.

Quant als terminis de lliurament, tant durant el primer com a segon semestre el normal serà que sigui durant el període d'exàmens el termini més indicat, és a dir, entre mitjans de gener i febrer en el primer semestre i entre juny i de juliol al segon semestre. En els casos en què les pràctiques es prolonguin durant els mesos de l'estiu, la memòria s'ha de lliurar a inicis del curs següent, ja que l'Acta de l'assignatura es tanca definitivament el 30 d'octubre.

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES I CONVALIDACIONS:

En els casos excepcionals en que l'estada no pugui realitzar-se, els crèdits assignats a aquesta assignatura es podran superar mitjançant la realització de treballs acadèmicament dirigits, comptant amb l'autorització de la Comissió d'Estades en Pràctiques de la Titulació i prèvia sol·licitud motivada, i per escrit, de l'estudiant.

Una vegada concedida l'autorització, el coordinador de pràctiques assignarà un Professor Tutor perquè assumeixi la direcció del treball. Sol·licitud: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/.


Pel que fa a la convalidació de les estades en pràctiques, aquesta s'ha d'adequar al que recullen les disposicions reguladores del règim general de convalidacions, com succeeix amb altres assignatures. En aquest cas, es pot sol·licitar bé l'exempció de les pràctiques, bé el reconeixement de crèdits per experiència professional:

-estudiants amb experiència professional, adjuntant una memòria explicativa, poden sol·licitar estar exempts de realitzar les pràctiques (l'ha d'aprovar la CT). Han de matricular-se en l'assignatura de pràctiques externes; s'avalua la memòria i es posa una nota final. Sol·licitud: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/.

-reconeixement de crèdits per experiència professional: no incorporen qualificació en l'expedient i no es paguen taxes de matrícula de pràctiques (es tracta d'una convalidació). El màxim de crèdits reconeguts és del 15% del total. Normativa: http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/recotran.pdf. Responsable del procés: Servei de gestió de docència dels estudiants.