Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1236 - Tècniques de Producció i Realització Sonora

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Haurà un examen teòric que representarà el 40% de la nota final. El projecte pràctic tindrà un pes del 60% de la nota. Per al càlcul final de la nota del projecte pràctic es tindrà en compte l'evaluació de totes les entregues parcials del projecte pràctic. La puntuació final ha de ser superior a 5 sobre 10 en cadascuna de les duesvparts (pràctica i teoria). Només es considerarà com NO PRESENTAT a aquells estudiants que no participen en cap actividtat de l'assignatura. En segona convocatòria l'estudiant haurà de superar una prova escrita que versarà sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.