Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es pot desenvolupar mitjançant una de les dues metodologies següents:

A. Aprenentatge autònom, on l'estudiant/a només te l'obligació de realitzar: a) una única
avaluació final de coneixements, mitjançant examen escrit; b) tres tutories, presencials o virtuals,
on es concretaran i s'avaluaran els treballs acadèmics a elaborar i/o els casos a resoldre. Per a la
preparació de l'avaluació final l'estudiant/a compta, entre altres, amb els materials de l'Aula virtual
i les referències bibliogràfiques recomanades (accessibles a la Biblioteca de l'UJI). A més a més, el professorat de l'assignatura atendrà les consultes de l'estudiantat mitjançant la realització de
tutories (virtuals o presencials).

B. Aprenentatge cooperatiu, mitjançant:
1. L'organització de l'estudiantat en equips de 5 persones. Cada equip nomenarà un/a portaveu i un/a secretari/ària per a cadascuna de les activitats a realitzar
2. L'assistència i participació, a l'aula i durant l'horari del calendari acadèmic, en:
a) diverses sessions de teoria;
b) tutories de preparació, per equips, on es presentarà el problema o activitat a realitzar, es
formularan els objectius d'aprenentatge i es dissenyarà l'estratègia per a adquirir els
coneixements necessaris;
c) sessions plenàries, on es presentaran els resultats de cada equip i es donarà pas al debat.
3. L'avaluació dels coneixements i habilitats adquirits per l'estudiantat; l'avaluació de la
metodologia aplicada.

Per a la realització de l'assignatura mitjançant la metodologia d'aprenentatge cooperatiu
l'estudiantat i la professora de l'assignatura subscriuran, dins de la primera quinzena del semestre, un contracte docent* on s'especificaran les condicions de desenvolupament del seu treball i de la corresponent avaluació. El model de contracte que es farà servir com a base es podrà trobar al lloc web de l'assignatura, a l'Aula virtual.

Entre les obligacions que necessàriament s'hauran d'assumir, l'estudiantat es comprometrà a
assistir i participar activament en, almenys, un 75% de les tutories i sessions plenàries i de les
activitats organitzades. Al seu torn, el professorat de l'assignatura haurà d'estar en disposició de resoldre els dubtes que puga plantejar l'estudiantat al seu càrrec, en les sessions de tutoria o per mitjans telemàtics.

Si, acabat el termini fixat, l'estudiantat no ha entregat el contracte d'aprenentatge signat, s'entén que opta a la metodologia A (aprenentatge autònom).

...............................
(*) El contracte docent es formalitza en un document on professorat i estudiantat, dins dels marges establerts per la Memòria de verificació del Grau, pacten els requisits i les característiques del procés d'aprenentatge així como dels resultats a obtenir. La signatura del contracte per part de l'estudiantat implica l'assumpció d'un compromís concret de treball que, cas de ser greument incomplert, significaria la resolució unilateral del contracte i, per tant, la no avaluació en la convocatòria corresponent.