Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

L'avaluació per a cada itinerari serà la següent:

A. Aprenentatge autònom: l'examen escrit consistirà en la contestació de diverses preguntes
relatives al contingut del Temari de l'assignatura, el dia i l'hora que s'indiquen a la convocatòria
oficial. El termini per a la contestació així com la puntuació de cadascuna de les preguntes serà
anunciada al començament de la prova.

La nota mínima de l’examen per a superar l’assignatura serà de 5.

Els treballs acadèmics realitzats i/o els casos resolts es presentaran en els terminis i condicions que s'establisquen en les tutories presencials o virtuals amb el professorat.

B. Aprenentatge cooperatiu: l'avaluació continuada del treball, individual i en grup, realitzat
tant a l'aula com de manera autònoma, es realitzarà segons les condicions pactades al contracte d'aprenentatge. La qualificació de l’avaluació estarà composada pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit, 50%; avaluació de la participació en les reunions, els debats i les tutories i del treball escrit que, com a conclusió, s'haurà d'entregar, 30%; coavaluació de l'exposició en públic del resultat dels problemes plantejats, 10%; activitats addicionals, 10%.

La nota de la mitjana resultant de qualificar totes les proves haurà de ser com a mínim de 5 per a superar l’assignatura.

Aquesta avaluació podrà ser objecte de revisió per l'estudiantat, pel mateix procediment establert per a la revisió dels exàmens escrits. Si l'estudiantat no aprovara l'avaluació continuada, tant en la primera com en la segona convocatòria, el professorat li facilitarà la realització de treballs que li permeten superar l'assignatura.

La no realització de qualsevol de les proves serà suficient per a considerar a l'estudiant o estudianta com a no presentat/da.