Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir 5 o mes punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua i examen), sempre que la nota de l'examen siga de 4,5 o mes punts sobre 10. L'avaluació contínua es realitzarà mitjaçant l'entrega de exercicis pràctics individuals (o en parella) i la realització d'un projecte en grup seguint la metodologia que s'indicarà en classe. La realització del projecte en grup es obligatoria per aprovar l'assignatura. L'avaluació d'aquest projecte es realitzarà a través del seu seguiment i el lliurament de diversos documents (individuals i/o en grup) que s'exigiran sobre aquest projecte. Per aprovar l'avaluació contínua és obligatori el lliurament de tots els documents que s'exigeixen. Serà obligatori assistir a les sessions en les quals es realitzin aquestes avaluacions del progrés del projecte. 
 
MÍNIMS PER APROVAR: (1) Lliurament de tots els documents exigits en l'avaluació contínua del projecte. (2) Assistència a les sessions d'avaluació. (3) Nota mínima en l'examen de 4,5 punts sobre 10.
 
En les actes de cada convocatòria, únicament constaran com presentats els estudiants que s'hagen presentat a l'examen corresponent. Els estudiants que hagen lliurat el projecte però no s'hagen presentat a l'examen figuraran com "NO PRESENTAT".
 
Els requisits per aprovar en segona convocatòria són els mateixos que en la primera convocatòria, tant pel que fa a l'avaluació contínua com a l'examen. Per la naturalesa del projecte plantejat per a l'avaluació contínua, el projecte no serà recuperable individualment en segona convocatòria.