Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics i assegurar la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d’acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent

IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l’àmbit dels videojocs, liderar la seua posada en marxa i la seua millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social.

IR04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d’una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.

IR16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l’enginyeria de programari en l’àmbit dels videojocs.

Resultats d'aprenentatge

IR01,IR02,IR04,IR16 - Explicar els reptes d’enginyeria i gestió de programari que suposa el desenvolupament de videojocs.

IR01, IR02, IR04, IR16, G01 - Definir plans de desenvolupament de videojocs.

IR01, IR02, IR04, IR16, G01 - Aplicar adequadament metodologies àgils al desenvolupament de videojocs.

IR01, IR02, IR04, IR16 - Dissenyar videojocs.