Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

83,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E09 Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.

E11 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenrotllament.

E13 Reconéixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.

E22 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.

E27 Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, malaltia, incapacitat o mort.

E28 Conéixer les alteracions de salut de l’adult i identificar les manifestacions que apareixen en les seues distintes fases.

E29 Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut.

E30 Analitzar les dades arreplegades en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar-ne l’avaluació.

E31 Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria i establir una relació terapèutica amb els malalts i familiars.

E32 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge