Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Assignació d’empresa

L'alumne o alumna interessat a iniciar les PE ha d'entregar al coordinador o coordinadora la sol·licitud d'inici de PE en el termini que s'establisca per a cada període.

La coordinació farà públic el llistat de places oferides per a cada període. L'ordre de selecció de l'empresa per a l'alumnat estarà en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, el rendiment acadèmic i el nombre de crèdits troncals i obligatoris aprovats. Existeix la possibilitat que l'alumnat cerque l'empresa i faça una proposta d'entitat. En aqueix cas, es realitzarà una assignació nominativa.

Una vegada realitzada l'assignació, durant la realització de les PE, l'alumne o l'alumna serà tutoritzat per un tutor o tutora de la Universitat i també tindrà supervisor o supervisora per l'empresa. Entre els tres han d'acordar un projecte formatiu.

8.2 Projecte formatiu

El projecte formatiu ha d'elaborar-se conforme als criteris establits en la Normativa de pràctiques externes de la Universitat Jaume I. En particular:

1. El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius han d'establir-se amb la consideració de les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que ha d'adquirir l’estudiantat. Així mateix, els continguts de la pràctica han de definir-se de manera que asseguren la relació directa de les competències que s'han d'adquirir amb els estudis cursats.

2. En tot cas, s'ha de procurar que el projecte formatiu és conforme i segueix els principis d'inclusió, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

3. El tutor o la tutora es responsabilitzarà d'elaborar el projecte formatiu definitiu, escoltat el supervisor i l'estudiant o estudianta, i aquest se signarà per les tres parts. El tutor o tutora també s'encarregarà de custodiar-lo i de publicar-lo en l'aplicació informàtica.

8.3. Documentació final de l’estada en pràctiques

· Memòria de l'estada en pràctiques

En finalitzar el període de pràctiques, l’alumne ha de presentar una memòria de l'estada en pràctiques en què es reflectisca el compliment de tots els objectius marcats en el pla de treball elaborat pel tutor o tutora i pel supervisor o supervisora.

Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:

- Títol de la memòria

- Nom de l'alumne o alumna i del tutor o tutora de PE

- Nom del supervisor o supervisora i l'empresa en què s'han realitzat les PE

- Data d'inici i finalització de les PE

- Objectius de les PE

- Planificació de les PE i assoliment del projecte formatiu

- Desenvolupament de les PE

- Conclusions

- Futurs desenvolupaments per al TFG, si escau.

La memòria d'Estada en Pràctiques cal trametre-la al tutor o tutora.

· Informe del supervisor o supervisora

En finalitzar el període de pràctiques, el supervisor o supervisora ha d'emplenar un qüestionari d'avaluació de l’alumne o alumna. Aquest informe ha de ser tramés al tutor o tutora.

· Informe del tutor o tutora

En finalitzar el període de pràctiques el tutor o tutora ha d'emplenar un informe d'acord, entre altres, amb la:

- Memòria de PE presentada per l'alumnat.

- Informe del supervisor o supervisora de l'empresa.

Aquest informe ha de ser tramés a la coordinació de PE.

Serà requisit imprescindible obtenir un informe favorable del tutor  o tutora per a optar a la posterior avaluació del PFC.

· Qüestionari d’avaluació de l’entitat per l’alumne o alumna

En finalitzar el període de pràctiques, l’alumne ha d'emplenar un informe anònim d’avaluació de l’entitat on ha realitzat les PE. Aquest informe ha de ser tramés al coordinador o coordinadora de PE o directament a l’OIPEP.

Durant la realització de les pràctiques externes, s’exerceixen activitats encaminades a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge ENAEE CT4 "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seues limitacions" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu". El detall de les dites activitats es defineix en les fitxes d'activitat corresponents accessibles en l'Aula Virtual de l'assignatura.