Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1048 - Modelització Matemàtica

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la teconologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es perseguisquen.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en matemàtiques o informàtica o per a obtenir el màster en professorat de secundària amb un alt grau d'autonomia.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG08 - Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

OM10.6 - Ser capaç de desenvolupar models matemàtics que descriguen determinats problemes.

OM10.4 - Predir comportaments en els fenòmens estudiats a partir de la informació obtinguda.

OM10.3 - Plantejar problemes provinents de la ciència en el llenguatge matemàtic.

OM10.2 - Contrastar les solucions obtingudes amb el fenomen real representat pel problema.

OM10.1 - Aplicar els coneixements matemàtics i informàtics per a resoldre els models obtinguts.