Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1033 - Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits distingint-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.

CE29 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

Treballar en equip en la resolució de problemes de mineria de dades, fomentar la comunicació, la cohesió, el repartiment equilibrat de tasques i la igualtat entre homes i dones.

Sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades multivariant. Identificar les variables i l’objectiu buscat. Reduir la dimensió en el cas en què siga necessari i apropiat.

Resoldre problemes de contrastos d’hipòtesis estadístiques multivariants i de classificació supervisada i no supervisada en diferents àmbits científics, tots ells en diferents àmbits científics.

Aplicar i implementar tècniques estadístiques de classificació supervisada i no supervisada per a resoldre problemes típics de la mineria de dades i de la intel·ligència artificial, usant les eines més adequades per a cada cas.

Analitzar i interpretar els resultats de l’aplicació d’una tècnica estadística multivariant i transmetre’ls d’una forma clara i concisa, destacant els aspectes rellevants.