Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques externes i projecte de fi de grau

100%

Criteris de superació

El Projecte Final de Grau ha de ser presentat i defensat davant d'un tribunal. La defensa del Treball Fi de Grau l'han de realitzar els estudiants o estudiantes de manera pública i presencial, i se seguirà el protocol tipus de presentació i lectura de treballs de recerca.

Per a l'avaluació, l'alumne o l'alumna ha d'exposar el treball realitzat públicament davant del tribunal avaluador durant un temps prèviament estipulat, no superior a 60 minuts. Després de l'exposició, l'alumne o alumna ha de contestar les qüestions formulades, si escau, pel tribunal. Aquest debat es realitzarà en qualsevol de les llengües oficials.

La qualificació tindrà en compte, com a mínim:

 

  •     La valoració del supervisor o supervisora en l'empresa del treball realitzat per l'estudiant o estudianta, la capacitat de l'estudiantat  per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa i per a desenvolupar-hi una tasca professional en l'àmbit de les matemàtiques i la computació.
  •     La memòria presentada.
  •     El rigor i la qualitat científica i tècnica del Treball Fi de Grau presentat, la qualitat del material lliurat i la claredat expositiva. Es valorarà també la capacitat de debat i defensa argumental.


L'alumnat, després d'obtindre l'aprovació del tutor o tutora per a la defensa del seu projecte, tindrà el temps estipulat en les convocatòries ordinàries del curs, per a la presentació i defensa del PFG. Si en finalitzar els terminis establerts no ha desenvolupat el seu treball, perdrà el tema triat i haurà de tornar a començar de nou el procés el curs següent.

Els períodes de defensa pública del Treball Fi de Grau es publicaran cada curs, amb el calendari acadèmic i coincidiran amb els terminis establerts per a les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic i semestre corresponent.

L'ordre i horari d'exposició de les presentacions dels projectes el fixa i l'anuncia la Comissió d'Avaluació, públicament, amb l'antelació suficient, que no podrà ser inferior a deu dies hàbils. Igualment, s'ha d'anunciar l'estructura i durada màxima de l'exposició.

La nota global requerida per a superar l'assignatura és un 5 sobre 10.

El criteri per a considerar l'estudiantat presentat a l'assignatura és la consecució de la qualificació d'apte en la proposta tècnica que es lliura durant les primeres setmanes de l'estada a l'empresa.