Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

Resultats d'aprenentatge

Sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades. Identificar les variables i l’objectiu buscat.

Reconèixer situacions reals en què apareixen les distribucions probabilístiques més usuals, calcular amb elles probabilitats i altres característiques d’interès.

Quantificar la relació lineal entre dos variables, obtenir la recta de mínims quadrats, fer prediccions i valorar-ne la qualitat.

Plantejar i resoldre programes lineals realistes de mida mitjana mitjançant el mètode símplex.

Plantejar i resoldre problemes de contrastos d’hipòtesis estadístiques, tant paramètrics com no paramètrics, en una o dues poblacions.

Obtenir intervals de confiança per a paràmetres d’una població normal. Inferir la mida de la mostra per a obtenir un determinat nivell de confiança segons l’error màxim que es desitja cometre.

Explicar propietats teòriques de les mesures descriptives, dels operadors esperança i variància, dels models de probabilitat més importants i dels estimadors puntuals i aplicar-les per a resoldre problemes i per a deduir-ne de noves.

Explicar el camp d’aplicació de la investigació d’operacions, sintetitzar la informació rebuda i formular els models matemàtics lineals adequats.

Calcular probabilitats de successos tant a partir de la definició, com a partir de les probabilitats d’altres successos mitjançant l’ús de les propietats de la probabilitat i de les probabilitats condicionades.

Analitzar i interpretar les solucions obtingudes en un problema de programació lineal i saber com canvia la solució d’un problema de programació lineal en canviar l’escenari inicial.

Analitzar i interpretar els resultats de l’aplicació d’una tècnica estadística, transmetre’ls d’una forma clara i concisa i destacar-ne els aspectes rellevants.