Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques: 
 
Lliçó magistral: Mitjançant aquesta metodologia s'explicaran els fonaments teòrics de l'assignatura: l'edifici industrial i els seus elements, diferents tipologies, els materials utilitzats, les accions que intervenen, les bases de càlcul i els procediments de dimensionat. S'utilitzarà per a això una sèrie de presentacions multimèdia, que estaran disponibles amb antelació per a l'estudiantat, així com la pissarra i altres recursos que serviran de suport. Aquesta metodologia s'aplicarà durant les sessions de "Ensenyaments teòrics". 
 
Resolució d'exercicis i problemes: Associats a cadascú del blocs temàtics, es plantejaran i resoldran a classe una sèrie de problemes que complementaran l'exposició de la teoria de la matèria i facilitaran la seua comprensió. Aquests problemes tindran un nivell similar a l'exigit en les proves d'avaluació. Serà durant les sessions de "Ensenyaments pràctics (problemes)" quan s'aplicarà aquesta metodologia i aquestes s'intercalaran en el temps amb les sessions anteriors. 
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant sessions de "Ensenyaments pràctics (laboratori)" que tindran lloc a un aula informàtica. En aquestes, l'estudiantat aprendrà el maneig d'un programa de disseny i càlcul d'estructures amb l'ajuda del qual hauran modelar i calcular de manera autònoma uns exemples facilitats pel professorat. 
 
Aprenentatge per projectes: En aquest cas, l'aplicació d'aquesta metodologia implicarà la realització, per part de l'alumnat, d'un projecte estructural. L'estudiantat haurà de planificar la seqüència de tasques que ha de dur a terme per lliurar aquest projecte dins d'un termini determinat. El professorat plantejarà un cas real que suposarà el problema a resoldre. El desenvolupament d'aquest projecte farà que l'estudiantat desenvolupi i apliqui els aprenentatges adquirits sobre el disseny i càlcul d'estructures industrials. La sessió del plantejament del projecte i diverses sessions de treball autònom, on el professorat oferirà el seu suport, es duran a terme en sessions de "Ensenyaments pràctics (laboratori)".