Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació


PROVES D'AVALUACIÓ

Per a totes les assignatures del grau s'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en dues parts diferenciades descrites a continuació:

Examen final (70% de la qualificació final): Prova escrita cronometrada, efectuada sota control, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta. Se li pot concedir o no el dret a consultar material de suport. Pot admetre diferents formats (examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.) en funció de la dimensió del grup i del grau de seguiment de l'avaluació contínua. Aquesta prova podria desglossar-se en diversos exàmens realitzats en diferents dates. No realitzar aquesta prova implica no ser considerat presentat en la convocatòria.Avaluació contínua (30% de la qualificació final): suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumnat, algunes de les proves que poden realitzar-se s'indiquen a continuació:


Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques; 20% de la qualificació final.

 

 

El 10% que resta podrà avaluar-se mitjançant:

    Exàmens parcials; fins a un 10% de la qualificació final.

    Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.); fins a un 10% de la qualificació final.

    Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.), fins a un 10% de la qualificació final.

    Avaluació de presentacions oral; fins a un 10% de la qualificació final.

    Avaluació de projectes en els quals l'alumne, l'alumna o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant-hi i integrant-hi coneixements interdisciplinaris; fins a un 10% de la qualificació final.

   Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada; fins a un 10% de la qualificació final.

  Etc.


 

Nota 1: La no assistència a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota zero per a l'avaluació corresponent.

 

Nota 2: Cal recordar el caràcter selectiu de l'exercici extens que es realitzarà a final de curs (examen final), i en el qual s'exigirà una nota mínima per a poder superar l'assignatura de 4 punts sobre un total de 10. En cas de superar aquesta nota mínima, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

 

Nota 3: La mitjana de les notes de pràctiques haurà de ser igual o superior a 4 punts sobre un total de 10 per a poder superar l'assignatura. Si es compleix aquesta condició, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

 

Nota 4: L'avaluació de la segona convocatòria i convocatòria extraordinària serà similar a la primera convocatòria amb l'excepció que la nota de l'avaluació contínua per al càlcul de la nota final serà la mateixa que en la primera convocatòria en el cas de ser igual o superior a 4 punts. Si la mitjana de la nota de pràctiques és inferior a 4 punts, es podrà avaluar aquesta part de l'assignatura mitjançant un examen oral o escrit.

 

Nota 5: Els alumnes que no superen l'assignatura seran qualificats amb una nota final de 4.