Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura (Veure nota 1).
 
En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà fent una mitjana de les qualificacions de les diferents parts, com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
   o Treball en grup de la part pràctica (veure nota 1 i 2)
Examen (70%)
   o Examen final de la part teòrica de l'assignatura (veure notes 1 i 3): 
 
Segona convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
   o En cas d'haver superat aquesta part pràctica en primera convocatòria, es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria. En cas de no haver superat la part pràctica en primera convocatòria, s'avaluarà amb una prova pràctica el mateix dia de l'examen final (veure nota 1 i 2)
Examen (70%)
   o Examen final (70%) (veure nota 1 i 3)
 
Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis
 
Avaluació contínua (30%)
   o Prova pràctica el mateix dia de l'examen final (veure nota 1 i 2)
Examen (70%)
   o Examen final (70%) (veure nota 1 i 3)
 
Nota 1: En totes les convocatòries és imprescindible obtenir una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10 tant en l'examen final com en l'avaluació contínua. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global promediada fos superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).
Nota 2: L'avaluació contínua constarà del seguiment, per part del professor, del treball final de curs que hauran de defensar l'últim dia de classe. El seguiment del mateix es durà a terme a través de les classes pràctiques que s'han programat per al curs i les tutories obligatòries que determinarà el professor amb els grups de treball constituïts. Per a la segona convocatòria, en cas d'haver-la superat en primera convocatòria, es guardarà la nota de la primera convocatòria. Per a la segona convocatòria, en cas de no haver superat l'avaluació contínua en primera convocatòria, i per a la convocatòria extraordinària, aquesta part s'avaluarà amb una prova pràctica el mateix dia de l'examen final. 
Nota 3: La prova final constarà d'un examen amb preguntes tipus test i preguntes a desenvolupar corresponents a la teoria donada en classe i basada en el programa de l'assignatura. 
Inclòs en el 30% de la nota pràctica es valorarà l'adquisició de la competència ENAEE CT3 “Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria” en els nivells de domini N1 i N2. Els indicadors en relació a aquesta competència s'especificaran en una rúbrica que serà pública per a l'alumnat i que estarà accessible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual
El/l'estudiant es considera "presentat/a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com “no presentat/a” en la convocatòria