Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'avaluació de la assignatura (tant en primera com en segona convocatòria ordinàries del curs) consistirà en tres proves escrites (A, B i C), sent A i B dues proves curtes d'avaluació contínua, a realitzar abans del període d’exàmens finals, una per a la part de química Orgànica (A) i altra per a la de química Inorgànica (B) amb un 15% de valor cada una sobre el total; y sent C una proba llarga, o examen final, amb un 70% de valor global, consistent en dos apartats amb el mateix pes (un per a Inorgànica i un altre per a Orgànica).

L'assignatura s'aprova amb una nota final major o igual a 5 (sobre 10) en la mitjana de les notes ponderades; la nota en cada un dels dos apartats de la prova llarga (examen final) no pot ser inferior a 4 (sobre 10).

Es considera presentat a l'assignatura a tot estudiant o estudianta que es presenti a alguna de les proves escrites.

Tant en primera com en segona convocatòria l'estudiant podrà realitzar voluntàriament una prova de recuperació de les proves d'avaluació contínues A i B abans esmentades, sempre que aquestes no hagin estat realitzades en el seu moment o hagin estat suspeses (nota inferior a 5). Aquestes proves de recuperació es denominen a partir d'ara A' (orgànica) i B' (Inorgànica). En aquest cas particular, la nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana ponderada de les notes de les parts A '(recuperació avaluació contínua), B' (recuperació avaluació contínua) i C (final), amb percentatges de ponderació de 15 %, 15% i 70%, respectivament.

Per al cas de la segona convocatòria i per al cas de la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis es mantindrà la nota de les proves de la avaluació contínua realitzades (proves A i B o A’ i B’ en el seu cas) de l’últim any que es va cursar l’assignatura i es realitzarà únicament la prova escrita final.