Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1038 - Avaluació de Programes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES I CRITERIS DE SUPERACIÓ:

Examen escrit

L'examen final constarà d'una part teòrica i una altra pràctica d'anàlisi de dades amb ordinador en aula d'informàtica. Amb aquesta prova, que representa el 60% de la qualificació final, s'avaluaran competències conceptuals i procedimentals. Per superar l'assignatura es requereix, en aquesta prova, una nota mínima de 3 punts.

Memòries i informes de pràctiques

Elaboració d'un treball acadèmic. Es tracta del desenvolupament d'un treball escrit. El 20% de l'avaluació de l'assignatura correspon a la feina. Per superar l'assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima d'1 punt.

Realització de pràctiques. L'alumne ha de realitzar una sèrie d'activitats que consisitirán en preguntes de tipus conceptual i / o en exercicis a desenvolupar amb el programa estadístic SPSS. Si un alumne no poguera assistir a pràctiques, es posarà en contacte amb el professor, per tal que l'alumne realitzi i presenti unes activitats equiparables a les que es duguin a terme presencialment. El 20% de l'avaluació de l'assignatura correspon a la resolució de les pràctiques. Per aprovar es requereix que en aquesta prova l'alumne tingui una nota mínima d'1 punt.

L'alumnat que es presenti a l'examen o lliuri el treball acadèmic es considerarà com presentat a la convocatòria corresponent.
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓ

L'examen final constarà d'una part teòrica i una altra pràctica d'anàlisi de dades amb ordinador en aula d'informàtica. Amb aquesta prova, que representa el 60% de la qualificació final, s'avaluaran competències conceptuals i procedimentals. Per superar l'assignatura es requereix, en aquesta prova, una nota mínima de 3 punts.

Elaboració d'un treball acadèmic. Consisteix en la reelaboració i millora del treball acadèmic a partir de les recomanacions realitzades pel professorat de l'assignatura. Per superar l'assignatura es requereix en aquesta prova una nota mínima d'1 punt.
 
Realització de pràctiques. L'alumne ha de realitzar una sèrie d'activitats que consisitirán en preguntes de tipus conceptual i / o en exercicis a desenvolupar amb el programa estadístic SPSS. El 20% de l'avaluació de l'assignatura correspon a la resolució de les pràctiques. Per aprovar es requereix que en aquesta prova l'alumne tingui una nota mínima d'1 punt.
 
Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la
possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.