Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1031 - Neurofarmacologia de la Conducta

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. FARMACOLOGIA BÀSICA

Nom de les drogues

Concepte de dosi

Potència i eficàcia

Efectes principals i secundaris

Interaccions amb altres drogues

Tolerància

Dependència i abstinència

TEMA 2. DISSENY EXPERIMENTAL I VALORACIÓ EXPERIMENTAL DE DROGUES PSICOTRÒPIQUES

Disseny experimental

Disseny no experimental

L'estudi de la conducta

Valoració conductual en humans i animals

TEMA 3FARMACOCINÈTICA

Introducció

Rutes d'administració

Distribució

Excreció i biotransformació

Factors que alteren el metabolisme de les drogues

Principis de farmacocinètica

TEMA 4. FARMACODINÀMICA

Neurotransmissió en el sistema nerviós

Mecanismes d'acció dels fàrmacs. Farmacologia molecular

Associacions de fàrmacs. Sinergismes i antagonismes

TEMA 5. SISTEMA NERVIÓS

Sistema nerviós central

Sistema nerviós autonòmic

TEMA 6. FARMACODEPENDÈNCIA O DROGOADDICCIÓ

Conceptes i definicions. Dependència, addicció i autoadministració

Formes de consum de drogues

Models d'autoadministració

El model de malaltia

El model de dependència física

El model de reforçament positiu

Drogues com a reforçadors positius i negatius

Neuroanatomia del reforç

TEMA 7. ALCOHOL

Procedència

Origen i història

Ruta d'administració i farmacocinètica

Absorció

Distribució

Excreció

Neurofarmacologia

Efectes de l'alcohol

Tolerància

Abstinència

Ús de l'alcohol per la població

Autoadministració per humans

Autoadministració per animals

Efectes nocius d'una administració aguda

Efectes nocius de l'administració crònica

Beneficis del consum d'alcohol

Tractaments de l'alcoholisme

TEMA 8. TABAC

Tabac i nicotina

Preparacions

Història

Ruta d'administració i farmacocinètica

Distribució i excreció

Efectes neurofisiològics

Efectes del tabac

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Discriminació dels efectes farmacològics

Símptomes de l'abstinència

Autoadministració pels éssers humans

Autoadministració pels animals

Tractament

Efectes nocius

TEMA 9. CAFEÏNA I METILXANTINES

Procedència

Història de l'ús

Ruta d'administració

Distribució i excreció

Efectes neurofisiològics

Efectes conductuals

Propietats discriminatives de les metilxantines

Efectes subjectius

Tolerància

Abstinència

Autoadministració animal

Autoadministració humana

Efectes nocius

TEMA 10. MARIHUANA

Procedència

Història

Ruta d'administració

Absorció

Distribució

Metabolisme

Neurofarmacologia

Efectes fisiològics

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Propietats discriminatives i dissociatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració

Efectes nocius

TEMA 11. AL·LUCINÒGENS O PSICODISLÈPTICS

Tipus d'al·lucinògens

Al·lucinògens semblats a la serotonina

Al·lucinògens semblats a la norepinefrina

Al·lucinògens semblats a l'acetilcolina

Altres psicodislèptics

Neurofisiologia

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Propietats discriminatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració

Efectes nocius

TEMA 12. ESTIMULANTS PSICOMOTORS O PSICOTÒNICS

Procedència

Història

Rutes d'administració

Absorció

Distribució

Excreció

Neurofisiologia

Efectes fisiològics

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Propietats discriminatives i dissociatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració humana

Autoadministració animal

Efectes nocius

Tractament de l'addicció

TEMA 13OPIOIDES O HIPNOANALGÈSICS

Origen i procedència

Història de l'ús dels opioides

Rutes d'administració

Distribució i excreció

Neurofisiologia

Efectes dels opioides

Propietats discriminatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració en humans

Autoadministració animal

Efectes nocius

Tractament de l'addicció

TEMA 14. BARBITÚRICS I BENZODIAZEPINES

Història

Ruta d'administració

Absorció

Distribució

Excreció

Neurofisiologia

Efectes de les benzodiazepines

Efectes en la conducta humans

Efectes en la conducta animal

Propietats dissociatives i discriminatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració pels éssers humans

Autoadministració pels animals

Efectes nocius

Tractaments de l'addicció

Tema 15. ANTIDEPRESSIUS

Naturalesa de la depressió i la mania

Història

Classificació dels antidepressius i antimaníacs

Absorció

Distribució

Excreció

Neurofisiologia

Efectes fisiològics

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Propietats discriminatives

Tolerància

Abstinència

Autoadministració

Efectes nocius

TEMA 16. FÀRMACS NEUROLÈPTICS O ANTIPSICÒTICS

Tipus de antipsicòtics

La naturalesa de la psicosi i l'esquizofrènia

Història

Rutes d'administració

Absorció i distribució

Excreció

Neuofisiologia

Efectes perifèrics

Efectes en la conducta humana

Efectes en la conducta animal

Tolerància

Abstinència

Autoadministració

Efectes nocius

Altres efectes terapèutics de les drogues antipsicòtiques