Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1022 - Psicologia Educativa

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació de l'assignatura es presenten en la taula que es mostra continuació. Per a superar la matèria és requisit imprescindible obtindre, com a mínim, un 50% dels punts assignats als exàmens i un 50% dels punts assignats a les pràctiques i a la resta de activitats. Se considerarà presentat a aquell estudiant que realitze l'examen final de la assignatura.

Activitats d’aprenentatge

Itinerari I

Itinerari II (*)

A1. Un examen teòric  final dels continguts tractats en classe.

Fins a 40%

 

A2. Pr. de Aula (tasca grupal): Activitats relacionades amb els temes impartits

Fins a 20%

 

A3. Un examen final teoricopràctic dels continguts teòrics i activitats dels temes.   Fins a 70%

A4. Pr. de Laboratori (tasca grupal): Diseny d'un seminari/Investigació psicoeducativa/treball de camp (individual).

Fins a 30%

Fins a 30%

A5. Actitut interés i comportament

Fins a 10%

 

TOTAL (màxim punts)

100 punts

100 punts

*Pensant en els estudiants i les estudiantes que treballen (aportar justificant) i no poden assistir amb regularitat a classe.

Nota: Si l'estudiant no es presenta a l'examen final, es considerarà no presentat.