Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1018 - Avaluació i Diagnosi Psicològic

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució de casos

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen oral

10%

Criteris de superació

1) Examen escrit (40%) Nota mínima: el 50% del examen.

Resultats d'aprenentatge:
-Jutjar la tècnica més adequada per a un cas concret, a partir de les seues propietats psicomètriques i segons el context 
-Definir els criteris de qualitat dels instruments d'avaluació psicològica
-Nomenar els procediments i tècniques pròpies de cada context d'avaluació psicològica
-Descriure les característiques bàsiques de les tècniques i instruments d'avaluació psicològica

2) Observación-ejecución de tareas prácticas (Portfolio (20%))

Resultats d'aprenentatge:
- Administrar, corregir e interpretar diferents tests I tècniques d'avaluació psicològica

3) Examen oral (10%)

Resultats d'aprenentatge:
-Comunicar de forma verbal els resultats d'una avaluació psicològica

4) Resolució de casos (Projecte 30%)

Resultats d'aprenentatge:
-Jutjar la tècnica més adequada per a un cas concret, a partir de les seues propietats psicomètriques i segons el context 
-Seleccionar la tècnica més adequada per a una variable psicològica concreta
-Redactar un informe d'avaluació i avaluar-lo

Les proves mínimes per a considerar a l'estudiant presentat a una convocatòria són l'examen escrit, i el projecte.

Per a la recuperació de l'assignatura les proves seran les mateixes.

 

Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."