Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1011 - Psicologia de la Personalitat

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

Examen escrit (elecció múltiple) - TE: 70% de la nota final

Es faran dues avaluacions d’elecció múltiple amb cinc alternatives on cada resposta errònia descomptarà 0,25 d’una resposta correcta. La primera (s’informarà del lloc i horari a través de l’aula virtual) és una avaluació formativa. Si aquesta s’aprova (una nota de 5 sobre 10 o superior), s'afegirà la nota obtinguda, dividida per 10, a la puntuació de la segona avaluació i, si escau, a la convocatòria de juny. Per exemple, un 7 sumarà 0,7 punts. No aprovar l'avaluació formativa no té cap conseqüència negativa en la nota de la teoria.

La segona avaluació es farà en les dates oficials d’exàmens del mes de gener i avalua els continguts de tot el temari. Per a fer la mitjana amb les pràctiques (PR i LA-SE), si aquestes s'han aprovat, cal traure almenys un 5 sobre 10 (després de sumar l’avaluació formativa). Aquesta part de l’assignatura es pot tornar a avaluar, si cal, a la convocatòria de juny.

Memòries i informes de pràctiques

Preguntes curtes: 20% de la nota final – PR i LA-SE

Es faran dues avaluacions de preguntes curtes juntament amb l’examen escrit. La primera (s’informarà del lloc i horari a través de l’aula virtual) serà una avaluació formativa. Si aquesta s’aprova (una nota de 5 sobre 10 o superior), s’afegirà la nota obtinguda, dividida per 10, a la puntuació de la segona avaluació i, si escau, a la convocatòria de juny. No aprovar l'avaluació formativa no té cap conseqüència negativa en la nota de les pràctiques.

La segona avaluació es farà en les dates oficials d’exàmens del mes de gener i s’avaluaran les pràctiques de tot el curs. Per a fer la mitjana amb la teoria, si aquesta s'ha aprovat, cal traure almenys un 5 sobre 10 (després de sumar l’avaluació formativa). Aquesta part de l’assignatura es pot tornar a avaluar, si cal, a la convocatòria de juny.

page6image26336

Treball en grup o activitats individuals corresponents a les tutories (TU): 10% de la nota final (podrà incloure avaluació formativa)

Per a aprovar les TU, cal haver obtingut una nota igual o superior a 5 sobre 10. Els i les alumnes que no arriben al 5 no podran fer mitjana amb la teoria i les pràctiques. 

 

AVALUACIÓ. SEGONA CONVOCATÒRIA DE JUNY

Els i les alumnes que no hagen fet, o hagen de repetir, l’examen escrit de la convocatòria de gener, podran realitzar l’examen d’elecció múltiple en la convocatòria de juny. En aquest s’avaluarà tot el temari i valdrà un 70% de la nota. Per a fer mitjana amb les pràctiques (PR i LA-SE), si aquestes s'han aprovat, cal traure almenys un 5 sobre 10 (després de sumar l’avaluació formativa).

Els i les alumnes que no hagen fet, o hagen de repetir, les preguntes curtes de la convocatòria de gener, podran realitzar la prova de preguntes curtes en la convocatòria de juny. En aquesta s’avaluaran totes les pràctiques PR i LA-SE i valdrà un 20% de la nota. Per a fer mitjana amb la teoria, si aquesta s'ha aprovat, cal traure almenys un 5 sobre 10 (després de sumar l’avaluació formativa).

Les tutories representen un 10% de la nota i caldrà traure un 5 o més per a fer mitjana amb la teoria i les pràctiques. 

L'alumne o l'alumna es considerarà presentat quan realitze l'examen escrit. 

 

REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D?AVALUACIÓ

 

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.