Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

 

L'estudiant haurà de realitzar el seu TFG d'acord amb les directrius del seu tutor de TFG.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor i este li ha donat el vist i plau a la presentació i defensa, i tinga el vist i plau amb el informe de proposta de valoració, l'alumne deurà:

1. Complimentar  en el termini establit pel Coordinador de l'assignatura de TFG, els següents tràmits:

 

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITUD DE DEFENSA I DEPÒSIT DE TFG

La sol·licitud de defensa i depòsit del TFG constarà de dos parts:

-              L'alumne haurà de penjar en el lloc habilitat a este efecte en l'aula virtual de l'assignatura el TFG en format PDF.

-              A més, haurà de presentar en Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la documentació següent:

O             Exemplar del TFG, imprés a doble cara i enquadernat en tipus rústic o cuquet.

O             Declaració ètica omplida i firmada.

O             Dos exemplars de la sol·licitud de defensa, omplides i firmades. Una d'elles serà tornada a l'alumne, cunyada i datada, perquè quede constància del moment en què es va realitzar la sol·licitud i depòsit del TFG.

0             Una còpia de l'autorització de publicació del TFG al Repositori-Biblioteca (signat per l'alumne i tutor).

 

Els documents aniràn inclosos dins del TFG però no enquadernats.

2. Les comissions Avaluadores es constituiràn segons la normativa d'aplicació. El dia i hora de la defensa es comunicarà als alumnes amb l'antelació suficient, així mateix el temps d'exposició que dispondrán per a la defensa davant la Comissió Avaluadora.

 

3.La Comissió Avaluadora, en la que no podrà participar el tutor del TFG, emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de forma global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per l'estudiant, podent al seu torn, tindre en compte l'informe emés pel tutor del TFG.

 

És necessari obtindre una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defenga davant del tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne davant del Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

 

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora darrere de la Defensa Pública OBLIGATÒRIA segons el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre del 2008. La dita defensa es realitzarà per mitjà de l'exposició de la seua contingut o de les línies principals del mateix, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l'estudiant contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la quin procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

 

Una vegada que tots els alumnes hagen realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cada un dels treballs a través de les vies ordinàries.