Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Resolució de casos

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

En esta assignatura es planteja una avaluació bàsicament formativa. En aquest sentit,  dita avaluació es realitza de forma continuada al llarg del curs. Consisteix en la valoració de la realització d'activitats pràctiques  en l'aula, treballs i projectes de treball en equip, així com presentacions i informes durant el quadrimestre."

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de realitzar tres tipus d'activitats contínues, que s'han d'anar treballant durant el període lectiu l'assignatura:

a) Presentacions orals i pòsters: 30% de la qualificació global. 
b) Projectes: 40 % de la qualificació global.
c) Resolució de casos: 30% de la qualificació global.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà d'aprovar cadascuna d'aquestes activitats per separat, obtenint almenys un 5 sobre 10 en cadascuna d'elles. Només si se superen les tres activitats es ponderaran les qualificacions obtingudes i es sumaran per a obtenir la qualificació global. Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura quan haja realitzat i presentat les tasques corresponents a qualsevol de les tres activitats.