Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Tema 1. Teoria de la pena
 
1. Concepte i naturalesa.
 
2. Funció i fins de la pena.
 
3. La justificació de la pena.
 
 
 
Tema 2. L'aplicació de les penes (I). Regles generals
 
1. Concepte.
 
2. Concreció legal de la pena: regles.
 
3. Individualització judicial. Individualització penitenciària.
 
 
 
Tema 3. L'aplicació de les penes (II). Regles especials
 
1. El concepte d'infraccions: concepte i regles generals.
 
2. El delicte continuat.
 
3. El concurs real de delictes.
 
4. El concurs ideal i medial de delictes.
 
5. El règim especial de l'article 78.

 

 

TEMA 4: Dret penitenciari: concepte i evolució.

1. Concepte de Dret penitenciari.
2. Evolució de la legislació penitenciària.


TEMA 5 º: La pena de privació de llibertat:

1. Evolució històrica.
2. Sistemes de compliment: la seva evolució.
3. El sistema de la Llei orgànica general penitenciària.
4. El principi de resocialització (art.25.2 C.E.).
5. Breu referència a les penes alternatives a la presó

TEMA 6 º: La relació jurídic-penitenciària:

1. Naixement.
2. Suspensió, modificació i extinció.
3. La relació de de especial subjecció i les seves conseqüències.
4. Drets i deures dels interns.


TEMA 7: Els establiments penitenciaris:

1. Antecedents històrics.
2. Classificació penitenciària:

    
Criteris generals i específicos_

     
a) primer grau

     
b) segon grau

     
c) tercer grau

3. Classes d'establiments:
a) Establiments preventius.
b) Establiments de compliment.
c) Departament per a joves.
d) Establiments per a dones i menors ingressats amb les seves mares.


TEMA 8: L'Administració penitenciària:

1. Desenvolupament normatiu.
2. Òrgans col · legiats.
3. Òrgans unipersonals.


TEMA 9: El jutge de vigilància penitenciària:

1. Funcions.
2. Recursos contra les resolucions del jutge de vigilància penitenciària:
3. Delimitació de competències amb el tribunal sentenciador


TEMA 10 º: Organització interna:
1. Organització general:
a) Ingressos.
b) Llibertats: procediment general. Liquidació de la condemna
c) Conduccions i trasllats.

2. Condicions generals de convivència penitenciària.
    
a) Higiene i alimentació.
    
b) Instrucció i educació.

3) Vigilància i seguretat. Mitjans coercitius. Jurisprudència constitucional.


TEMA 11 º: L'intern i la seva relació amb l'exterior:

 
1. Comunicacions i visites:
    
a) Classes.
    
b) Limitacions. Jurisprudència constitucional

 
2. Permisos de sortida.
     
a) ordinaris

     
b) extraordinaris


3. Sortides programades


TEMA 12 º: El tractament penitenciari:

1. Contingut i finalitat.
2. Principis.
3. Classificació.TEMA 13 º: Treball penitenciari:

1. Introducció: Breu ressenya històrica
 
2. Modalitats
3. L'anomenada "relació laboral especial penitenciària".


TEMA 14 º: Règim disciplinari:

1. Concepte, fonament i naturalesa.
2. Principis.
3. Faltes i sancions disciplinàries.
4. Procediment sancionador i recursos.


TEMA 15 º: Beneficis penitenciaris:

1. Regulació prèvia al Codi penal de 1995:
a) Història de la redempció de penes pel treball.
b) Recompenses.
2. Regulació després del Codi penal de 1995.
3. Novetats del RP de 1996.
    
a) Avançament de la llibertat condicional

    
b) Indult particular

TEMA 16: L'excarcelació:

1. La llibertat condicional.
2.
Breve referencia a la liquidació de comdena.

3. Llicenciament definitiu i assistència postpenitenciària.

 

Tema 17: Aspectes criminológics de la presó:

1. Introducció.

2. La població penitenciaria.

3. Problemes actuals de la presó i tendencies de futur.

4. Línform criminologic a lámbit penitenciari.