Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PART DE DRET
 
I. Pressupostos constitucionals, marc legal i distribució de competències sobre protecció civil i emergències.
 
1. CONCEPTE DE PROTECCIÓ CIVIL
 
 2. REGULACIÓ BÀSICA:
 
-estatal: Llei 17/2015, de 9 de juliol, de Sistema Nacional de Protecció Civil i el RD 407/1992 de 24 d'abril que aprova la Norma Bàsica en matèria de Protecció Civil,
 
-autonòmica de la Comunitat Valenciana: Llei 13/2010 de 23 de novembre, sobre Protecció Civil i Gestió d'emergències de la Comunitat Valenciana
 
3. LA PROTECCIÓ CIVIL EN LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
 
-Referència directa (article 30.4 CE)
 
-Referències indirectes
 
 4. DELIMITACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
 
-article 149.1.29 CE
 
-article 148.1.22 CE
 
-STC 123/1984, de 18 de desembre
 
-STC 133/1990, de 19 de juliol
 
 
 
II. El règim jurídic i l'organització de la protecció civil i les emergències.
 
1. El Sistema Nacional de Protecció Civil
 
      1.1. La Llei 9/2015: Distribució competencial i mecanismes de coordinació.
 
      1.2. La seua relació amb el Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
 
2. L'heterogeneïtat de la protecció civil:
 
- Emergències
 
- Administracions intervinents
 
- La protecció civil: en temps de pau, en temps de guerra i en els estats d'alarma, excepció, i setge
 
- Intervenció de les forces armades.
 
 3. RÈGIM JURÍDIC
 
 - Fases de l'acció de protecció civil.
 
 - Principi d'autonomia de gestió
 
 
 
III. Funcions i actuacions en situacions d'emergències. Serveis d'intervenció.
 
1. FUNCIONS I ACTUACIONS EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA
 
- Nivell local: municipal i provincial.
 
- Nivell autonòmic
 
- Nivell estatal
 
2. SERVEIS D'INTERVENCIÓ: ESPECIAL CONSIDERACIÓ ALS SERVEIS D'INTERVENCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
- La protecció civil com a servei públic
 
- Classificació dels serveis d'intervenció: essencials i complementaris
 
 
 
IV. La planificació i els riscos.
 
1. CLASSES DE PLANS: TERRITORIALS I ESPECIALS
 
2. CONTINGUT ESSENCIAL DELS PLANS D'EMERGÈNCIA
 
3. DIRECTRIUS BÀSIQUES
 
 
 
V. L'actuació ciutadana davant de situacions d'emergència. El voluntariat.
 
1. PARTICIPACIÓ DEL CIUTADÀ A LA PROTECCIÓ CIVIL
 
- Article 30.4 CE: regulació mitjançant llei de l'obligació de col·laborar
 
- Llei de Protecció Civil, article 4: obligacions de col·laboració generals i especials un cop produïda l'emergència.
 
 2. EL VOLUNTARIAT
 
- Normativa
 
- Concepte i caràcters del voluntariat
 
- Adquisició de la condició de voluntari: requisits previs, acreditació, nomenament i formació continuada
 
- Suspensió i pèrdua de la condició de voluntari
 
- Drets i deures dels voluntaris
 
- Recompenses
 
- Infraccions i sancions
 
- Les agrupacions municipals de voluntaris: actuacions ordinàries i en cas d'emergència
 
 
 
VI. Règim d'infraccions i sancions.
 
1. Infraccions i sancions de protecció civil
 
- Infraccions  i sancions generals
 
-Competència
 
2. EL RÈGIM SANCIONADOR EN LA LLEI 13/2010 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
Infraccions: classificació
 
-Sancions: principi de proporcionalitat
 
-Regles generals per a l'aplicació de les sancions
 
3. PROCEDIMENT SANCIONADOR
 
-Competències
 
-Procediment
 
- Prescripció
 
-Responsabilitat
 
4. Principis aplicables:
 
- Legalitat
 
- Irretroactividad
 
- Tipicitat
 
- Culpabilitat
 
- Proporcionalitat
 
- No concurrència
 
 
 
PART DE PSICOLOGIA
 
I. Explicació i pronòstic de la conducta segura i la conducta insegura: reducció de danys físics i psicològics / augment del benestar físic i psicològic.
 
 
II. La conducta humana en situacions d'emergència: factors cognitius i emocionals.
 
 
 
III. Intervenció psicològica en persones afectades en situacions d'emergències:
 
1. Conceptes fonamentals:
 
- Víctima
 
- Crisi
 
- Estrès
 
- Trama
 
2. Reaccions a experiències traumàtiques.
 
3. L'atac de pànic.
 
4. Trastorn d'Estrès Agut i Trastorn d'Estrès postraumàtic.
 
5. Resiliència.
 
6. Intervenció Psicològica en situacions d'emergència:
 
- Primers auxilis psicològics
 
- Intervenció en crisi
 
7. Intervenció psicològica amb poblacions específiques.
 
8. Intervenció davant d'intents autolítics.
 
9. Casos pràctics.
 
 
 
IV. Intervenció psicològica en col·lectius que atenen les persones afectades en situacions d'emergències.
 
I. Justificació de la importància del tema.
 
II. Efectes de l'estrès a llarg termini.
 
III. Burnout.
 
IV. Prevenció i Intervenció
 
V. Tècniques de relaxació.
 
VI. Tècniques d'exposició.
 
VII. Tècniques cognitives.
 
VIII. Casos pràctics.