Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0940 - Sistemes Avançats de Representació Gràfica Arquitectònica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

 

Avaluació del procés. 
L'avaluació del procés es realitza de forma contínua i oberta, per a açò totes les activitats són avaluades setmanalment, d'aquesta forma es permet comprovar les possibles fallades i esmenar-los. 
 
En finalitzar es realitza una avaluació sumativa i final, tant de les competències adquirides pels alumnes, com del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
 
El pes específic de cadascuna de les parts a valorar respecte del total (100%) serà el següent: 
• Carpetes d'aprenentatge i/o portafulles 30% 
• Projectes 30 % 
• Resolució de Casos 40% 
 
Com a mètode de comunicació entre professors i alumnes, tant de recursos, notícies, notes, etc. s'utilitza l'aula-virtual 
 
A) Per a superar l'assignatura l'estudiant ha d'haver obtingut més de 5 punts, en la suma de totes les notes parcials, açò és la suma de les notes de carpeta d'aprenentatge, Resolució de Casos i projectes. 
 
B) Perquè l'alumne es considere presentat en la convocatòria, ha d'haver realitzat totes les proves. És a dir, ha d'haver realitzat el projecte, completat la llibreta d'aprenentatge així com haver participat amb encert en la resolució dels casos proposats.