Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

A) Per a poder superar l'assignatura serà necessari aconseguir almenys un 30% en cada una de les parts avaluades, en cas contrari la nota final de l'assignatura no podrà ser superior a 4. Aquells alumnes que hagen suspés l'assignatura en la primera convocatòria i en la segona convocatòria vullguen millorar la nota de memòries i informes de pràctiques, o del projecte hauran de completar la documentació entregada amb anterioritat.

L'entrega de la dita documentació s'haurà de realitzar, en l'aula virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

B) La presentació a l'examen implica la consideració de presentat en la dita convocatòria