Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

- La nota mínima global per superar l'assignatura serà de 5 punts sobre 10.

- Les "Memòries i informes de pràctiques" s'avaluen de manera contínua, i abasten tant l'entrega dels corresponents informes, com l'assistència a possibles conferències.

- El Projecte Dirigit (PD) s'avalua de manera contínua, segons el guió establert en Projecte Dirigit de Tercer Curs del grau en Arquitectura Tècnica.

- L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les classes i realitzar les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, pot sol·licitar a l'inici del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.

- L'examen escrit amitjanarà amb la part pràctica de l'assignatura (Projecte Dirigit + Pràctiques) únicament a partir de 5 sobre 10.

- L'examen escrit estarà format per diversos apartats. És condició necessària obtenir una nota mínima de 4,5 sobre 10 en cada apartat de l'examen per superar l'assignatura.

- La nota de les Pràctiques i del Projecte Dirigit es guardarà per a la segona convocatòria.

- Un alumne o una alumna es considerarà presentat en una convocatòria quan realitze l'examen escrit corresponent a aquesta.