Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0920 - Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, es proposa el sistema constructivista, és a dir , l'alumne és el constructor autònom del seu propi aprenentatge i est ha de ser continu al llarg de la vida. El professor, mer gestor i conductor del processe ensenyament- aprenentatge, planifica el treball que l'alumne ha de realitzar, tant de forma presencial com no presencial, perquè aquest abast les competències específiques necessàries, és a dir, de saber, saber fer, saber estar i saber ser.>


Dins d'aquestes premisses, l'assignatura de Topografia i Replantejos aplicats a les construccions arquitectòniques, articula el procés d'ensenyament- aprenentatge, dividint les seues activitats en:
 

- Classes teòriques:
En elles s'utilitza el clàssic recurs de classes presencials, amb exposicions magistrals dels continguts teòrics. Al final d'elles se'ls proposa als alumnes, tant de forma presencial com no presencial, la contestació de test de conceptes o/i la resolució de problemes.

- Classes pràctiques:
En les classes pràctiques, l'alumne s'enfronta a l'aplicació dels conceptes teòrics apresos i al maneig dels instruments i aparells topogràfics, realitzant treballs de camp, en petits grups.
 

- Classes laboratoris:
 En les classes de laboratori, els alumnes, amb la presa de dades obtingudes en les classes pràctiques, passen a realitzar els tradicionalment coneguts com a treballs de gabinet, aquests són bàsicament càlculs, realització de plànols i presentació de treballs. Tot açò amb programes informàtics específics.

 - Tutories projecte dirigit:
 En les tutories de projecte dirigit, els alumnes en petits grups, realitzen l'estudi d'un edifici de formigó armat. Des de les diferents assignatures de segon curs, se'ls indiquen les tasques a desenvolupar. Concretament en l'assignatura de Topografia, se'ls orienta cap a la cerca de documentació cartogràfica de l'entorn de l'edifici, la realització del plànol de replantejos amb coordenades polars, para en última instància, replantejar l'edifici estudiat amb estació total.

- Avaluació del procés.
L'avaluació del procés es realitza de forma contínua i oberta, per a açò totes les activitats són avaluades setmanalment, d'aquesta forma es permet comprovar les possibles fallades i esmenar-los.

En finalitzar, juntament amb l'examen escrit de conceptes teòrics i problemes, es realitza una avaluació sumativa i final, tant de les competències adquirides pels alumnes, com del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Com a mètode de comunicació entre professors i alumnes, tant de recursos, notícies, notes, etc.se utilitza l'aula-virtual.