Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0920 - Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

 

Dins de l'assignatura de Topografia, el maneig de la instrumentació topogràfica és imprescindible per a superar l'assignatura i per fer qualsevol aixecament topogràfic.

Els aixecaments topogràfics, estan configurats per dues fases: el treball de camp i el treball de gabinet. Aquest procés de la vida professional s'ha traslladat a l'aula, amb les consegüents classes pràctiques i laboratoris. És impensable que ningú pugui realitzar un treball topogràfic sense haver fet l'aixecament topogràfic previ, així com és impossible lliurar un treball sense fer el treball de gabinet.

Per tot això les classes pràctiques juntament amb els laboratoris formen part imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'assignatura. Així mateix, les esmentades pràctiques i laboratoris formen part de l'avaluació contínua de l'assignatura. No es pot obtindré puntuació en la pràctica sinó se ha assistit a les dues parts, es a dir a la classe pràctica i a la classe de laboratori.

Donat que la realització de les pràctiques es complexa, donat que es necessiten aparells e instruments específics, les pràctiques i laboratoris no es poden recuperar al final del semestre. Així, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques i laboratoris en dos dies diferents i horaris diferents, en cas de no poder assistir al seu horari habitual, previ justificació al professor de l´assignatura.

Malgrat això, si algun alumne no ha pogut assistir a alguna pràctica o laboratori per causa major, prèvia justificació se li deixarà recuperar la pràctica les setmanes següents, mai al final del semestre. Això deixa a l'alumne la possibilitat de realitzar les pràctiques, no en dues convocatòries, sinó en quatre o més convocatòries. Cert és que no és obligatori fer totes les pràctiques amb el seu conseqüent laboratori, però la no assistència a alguna de les parts impossibilita obtenir puntuació en aquesta pràctica, atès que parteix del procés no s'ha completat. També cal recordar que el pòster que es demana després de cada pràctica+laboratori es penjarà en l’aula virtual durant la setmana posterior a la realització del laboratori i no es corregirà cap treball que s’envie per correu electrònic als professors.

Així mateix, la realització del projecte dirigit, no solament comporta la realització del replantejament i posterior presentació de la documentació i exposició. Sinó que també forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge i porta lligada una sèrie de tutories. Per a la realització del replantejament se convoquen 4 dies en un espai aproximat d'un mes, això correspon amb 4 convocatòries. La no presentació a cap d'aquests dies a més de no assistir a les tutories i fer la presentació, és motiu suficient per no obtenir cap puntuació en aquesta part. El mateix que s'ha comentat per a les pràctiques, és aplicable en aquest cas, es a dir, donat la complexitat del treball no es pot recuperar a final del semestre.

Finalment, com es reflecteix en la guia docent i en els criteris d'avaluació publicats a l'Aula Virtual a principi de curs, és necessari per considerar-se presentat a l'assignatura realitzar les tres parts: projecte dirigit, pràctiques i teoria.

La convocatòria de juny i juliol sols s’avaluen els coneixements teòrics i problemes. Per tant al final del semestre sols es pot recuperar la part teòrica. Les pràctiques, laboratori i projecte dirigit s´han de recuperar al llarg del semestre. Com s’ha comentat en cas de no poder assistir es parlarà amb els professor que autoritzaran la recuperació i fer les pràctiques en altre horari u altre dia.

PER A SUPERAR L´ASSIGNATURA S’HA DE APROVAR LES TRES PARTS, ES A DIR, TRAURE MÉS D’UN 5 EN CADA UNA D’ELLES. PER A OBTINDRE LA NOTA FINAL ES COMPTABILITZA 30%LES PRÀCTIQUES+LABORATORIS, 30% PROJECTE DIRIGIT I 40%TEORIA.

El estudiantat que per causes justificades no puga assistit regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrá solicitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.