Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'examen constarà de tres parts; preguntes tipus test, preguntes breus amb justificació i cuestinones pràctiques o problemes numèrics.
A) Per poder superar l'assignatura serà necessaria conseguir almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final de l'assignatura noserà superior a 4.

Aquells alumnes que hagin suspès l'assignatura i en la convocatòria de juny vulguin millorar la nota de memòries i informes de pràctiques hauran de realitzar un informe acreditatiu de les seves competències en cadascuna de les pràctiques que pretenguin recuperar.

Els que vulguin fer-ho del projecte, hauran de lliurar un treball equivalent al realitzat durant el curs, per a això s'hauran de posar en contacte amb el professor responsable per tal de triar l'edificació objecte d'estudi.

El lliurament d'aquesta documentació s'haurà de realitzar,a l'aula virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.

B) La presentació en l'examen implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.