Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: METALLS

1 Materials metàl·lics: fonaments
1,1 Fonaments metal·lúrgics
1,2 Obtenció dels metalls i productes resultants
1,3 Propietats genèriques dels metalls: mecàniques, elèctriques, tèrmiques, químiques.
1,4 Tractaments dels metalls: tèrmics, mecànics, ...

2 Acers per a edificació
2,1 Conceptes previs
2,2 Tipus d'acer en edificació
2,3 Productes d'acer en edificació
2,4 Control de qualitat dels productes d'acer

3 Acers i armadures per a formigó
3,1 Definicions
3,2 Acers per a armadures passives
3,3 Armadures passives
3,4 Malles electrosoldades
3,5 Armadures bàsiques electrosoldades
3,6 Acers per a armadures actives
3,7 Armadures actives
3,8 Control de conformitat de l'acer
3,9 Control de conformitat de les armadures

4 Metalls no fèrrics
4,1 Conceptes previs
4,2 El coure
4,3 L'alumini
4,4 El zinc
4,5 El plom
4,6 El titani
4,7 Aliatges de metalls

5 Corrosió dels metalls i sistemes de protecció
5,1 Conceptes previs
5,2 Fonaments de corrosió
5,3 Tipus de corrosió
5,4 Mesura de la corrosió
5,5 Factors de influeixen
5,6 Sistemes de protecció
5,7 Recomanacions de la normativa

6 Soldadura de metalls
6,1 Conceptes previs
6,2 Processos de soldadura
6,3 Aplicacions
6,4 Defectes de les soldadures
6,5 Control de qualitat

BLOC TEMÀTIC II: FUSTES

7 La Fusta: naturalesa, classificació i propietats
7,1 Naturalesa de la fusta
7,2 Classificació de les fustes
7,3 Propietats físiques
7,4 Propietats mecàniques
7,5 Assaigs
7,6 Normativa i distintius de qualitat

8 La fusta: pertorbacions i causes de destrucció
8,1 Conceptes previs
8,2 Defectes de la fusta
8,3 Degradació de la fusta

9 La fusta: sistemes de protecció i consolidació
9,1 Conceptes previs
9,2 Mesures de protecció
9,3 Procediments de protecció i conservació
9,4 Procediments de restauració i recomposició

10 Fustes transformades
10,1 Conceptes previs
10,2 Elements estructurals
10,3 Paviments de fusta
10,4 Taulers
10,5 Panells multicapa
10,6 Control de qualitat
10,7 Qüestions mediambientals de la fusta

BLOC TEMÀTIC III: MATERIALS COMPOSTOS

11 Bituminosos
11,1 Conceptes previs
11,2 Matèries primeres: Betums asfàltics, Quitrans, brees, Asfalts
11,3 Productes auxiliars
11,4 Productes elaborats
11,5 Productes prefabricats
11,6 Membranes bituminosos
11,7 Incompatibilitats dels materials bituminosos
11,8 Control de qualitat

12 Pintures
12,1 Conceptes previs
12,2 Components de les pintures
12,3 Tipus de pintures
12,4 Descripció dels suports i preparació
12,5 Procediments d'aplicació
12,6 Defectes de la pintura
12,7 Condicions d'ús i manteniment
12,8 Control de qualitat
12,9 Pintures ecològiques

13 Polímers
13,1 Conceptes previs: composició i conformació
13,2 Classificació dels polímers
13,3 Propietats generals dels polímers
13,4 Comportament tèrmic i mecànic
13,5 Aplicacions dels polímers en construcció
13,6 Plastòmers
13,7 Elastòmers
13,8 Adhesius
13,9 Segelladors
13,10 Materials compostos amb polímers

14 Altres materials
14,1 Altres materials de característiques singulars

15 Els materials i l'adequació a l'ús
15,1 Materials de fàbrica
15,2 Materials de paviment
15,3 Materials de revestiment
15,4 Materials estructurals
15,5 Materials de coberta
15,6 Materials d'aïllament
15,7 Materials d'impermeabilització
15,8 Estratègies per a l'elecció de materials