Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc temàtic I: PROCÉS D'EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES DE FUSTA

CONTINGUTS

CAPÍTOL 1. Generalitats
Tema 1.1. Introducció.
Tema 1.2. Normativa i disposicions sobre la construcció en fusta.
Tema 1.3. Tipologies segons el material.
Tema 1.4. Avantatges i inconvenients de les estructures de fusta.

CAPÍTOL 2. Unions
Tema 2.1. Introducció.
Tema 2.2. Tipus d'unió.
Tema 2.3. Notació en els plans d'execució.
Tema 2.4. Recomanacions generals i constructives per a unions en peces de fusta
Tema 2.5. Defectes de les unions.

CAPÍTOL 3. Tipologia estructural
Tema 3.1. Introducció.
Tema 3.2. Estructures tradicionals.
Tema 3.3. Estructures especials.

CAPÍTOL 4. La fusta com a material sostenible per a elements estructurals
Tema 4.1. Introducció.
Tema 4.2. Gestió sostenible dels boscos.
Tema 4.3. Avaluació del cicle de vida i de l'impacte ambiental
Tema 4.4. Eficiència energètica.
Tema 4.5. Ús de la fusta com a...
Tema 4.6. Tractament de la fusta.
Tema 4.7. Bibliografia.

Bloc Temàtic II: PROCÉS D'EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES DE METÀL·LIQUES

CONTINGUTS

CAPÍTOL 5. Generalitats.
Tema 5.1. Introducció.
Tema 5.2. Normativa i disposicions sobre la construcció metàl·lica.
Tema 5.3. El material acer. Classes d'acer actualment utilitzades. Productes laminats.
Tema 5.4. Protecció de l'acer.
Tema 5.5. Avantatges i inconvenients de l'estructura metàl·lica.

CAPÍTOL 6. Mitjans d'unió.
Tema 6.1. Introducció.
Tema 6.2. Unió per reblons. Tipus de reblons.
Tema 6.3. Notació per als plans d'execució.
Tema 6.4. Recomanacions generals i constructives per a unions reblades i caragolades.
Tema 6.5. Unió per soldadura.
Tema 6.6. El cordó de soldadura.
Tema 6.7. Classificació dels cordons de soldadura.
Tema 6.8. Preparació de vores.
Tema 6.9. Defectes dels cordons de soldadura.
Tema 6.10. Recomanacions per a l'execució de cordons.
Tema 6.11. Unió caragolada. Tipus.
Tema 6.12. Recomanacions per a l'ús d'unions caragolades.

CAPÍTOL 7. Tipologia estructural
Tema 7.1. Introducció.
Tema 7.2. Estructures totalment isostàtiques.
Tema 7.3. Estructures de bigues contínues.
Tema 7.4. Estructures hiperestàtiques.
Tema 7.5. Estructures especials.
Tema 7.7. Estabilitat horitzontal. Tirants i puntals.
Tema 7.8. Juntes en edificis d'estructura metàl·lica.

CAPÍTOL 8. Bases o bases de recolzaments
Tema 8.1. Introducció.
Tema 8.2. Forma de treball de les bases.
Tema 8.3. Descripció dels elements d'una base.
Tema 8.4. Perns. Funcions.
Tema 8.5. Disposicions constructives i recomanacions de les bases.
Tema 8.6. Construcció i muntatge d'una base.
Tema 8.7. Tipologia de les bases.

CAPÍTOL 9. Recolzaments
Tema 9.1. Introducció.
Tema 9.2. Classes de recolzaments.
Tema 9.3. Recolzaments simples d'un sol perfil.
Tema 9.4. Recolzaments simples d'uns quants perfils.
Tema 9.5. Recolzaments simples de perfils i xapes.
Tema 9.6. Recolzaments armats.
Tema 9.6. Recolzaments compostos.
Tema 9.8. Reforç de recolzaments.
Tema 9.9. Recolzaments metàl·lics farcits de formigó.
Tema 9.10. Canvis de perfil.

CAPÍTOL 10. Bigues.
Tema 10.1. Introducció.
Tema 10.2. Classificació de les bigues.
Tema 10.3. Bigues simples.
Tema 10.4. Bigues múltiples.
Tema 10.5. Bigues reforçades.
Tema 10.6. Bigues armades.
Tema 10.7. Bigues alleugerides.
Tema 10.8. Disposicions constructives.
Tema 10.9. Canvis de perfil.

CAPÍTOL 11. Bigues de gelosia
Tema 11.1. Introducció.
Tema 11.2. Tipologia de les bigues de gelosia.
Tema 11.3. Principis constructius de les gelosies indeformables.
Tema 11.4. Elements de les bigues de gelosia.
Tema 11.5. Organització constructiva de barres i nusos.
Tema 11.6. Disposicions constructives dels nusos.
Tema 11.7. Bigues alleugerides.
Tema 11.8. Disposicions constructives. Nusos de recolzament. Solució constructiva de les bigues de gelosia.

CAPÍTOL 12. Recolzaments i aparells de recolzament
Tema 12.1. Introducció.
Tema 12.2. Suports de bigues.
Tema 12.3. Suports de ponts.

CAPÍTOL 13. Pòrtics simples
Tema 13.1. Introducció.
Tema 13.2. Definició.
Tema 13.3. Tipologia dels pòrtics.
Tema 13.4. Forma de treball.
Tema 13.5. Organització constructiva.
Tema 13.6. Detalls constructius de pòrtics. Nusos. Unions rígides i unions articulades.

CAPÍTOL 14. Forjats compostos
Tema 14.1. Introducció.
Tema 14.2. Tipologia de forjats compostos.
Tema 14.3. Components del forjat.
Tema 14.4. Forma de treball del forjat compost.
Tema 14.5. Solucions constructives dels forjats compostos.
Tema 14.6. Elements d'una coberta. Panells de xapa com a elements de cobertura i tancaments per a naus.
Tema 14.7. Detalls constructius.

CAPÍTOL 15. Execució de les estructures d'acer
Tema 15.1. Introducció.
Tema 15.2. Planificació del treball.
Tema 15.3. Execució en taller.
Tema 15.4. Muntatge en obra.
Tema 15.5. Protecció.