Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació del contingut teòric és el 60% del total, on el 30% correspon a la part d'estudi de les estructures de fusta, i el 30% al de les estructures metàl·liques.

Per a superar aquesta part l'alumne o l'alumna ha d'haver aprovat almenys el 50% de cada una de les parts.

L'avaluació de la part de pràctiques i laboratori és el 10%.

L'avaluació corresponent al projecte dirigit és el 30%.

Totes les parts fan mitjana sempre que se supere el 40% del pes de cada part i, per tant, és condició sine qua non presentar-se a l'examen teòric.

Per a la segona convocatòria es mantindran les notes de les pràctiques i del projecte dirigit si aquestes superen aqueix 40% abans mencionat. Cas contrari, la nota final serà el 60% de la nota d'aqueix examen, amb la consideració de superar cada una de les parts (fustes i metall).

Presentar-se a l'examen teòric implica fer ús d'una convocatòria.