Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0910 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Primera convocatoria

L'assignatura es pot aprovar seguint un únic itinerari. L'itinerari serà obligatori per a tot l'alumnat de nova matrícula i que justifique no tindre problemes d’assistència a classe ni de formació de grups de treball. La manera d’aprenentatge d’habilitats està basada en la realització d’un treball en grup, que s’engloba dins dels projectes dirigits del primer curs del grau. L'alumnat realitzarà el projecte dirigit en grup, i s’exposarà a final de semestre.

L’alumnat haura de seguir un unic itinerari que s'ha avaluarà de dues maneres:

-         Les habilitats apreses s’avaluen mitjançant la puntuació del treball de projectes dirigits i les pràctiques.

-         Els coneixements adquirits s’avaluen mitjançant examen de tipus test, preguntes curtes i a desenvolupar.

Les condicions per a aprovar l'assignatura des són:

-         Fer totes les entregues del treball de projectes dirigits i pràctiques en las dades assenyalades.

-         Aprovar el treball de projectes dirigits.

-         Obtindre més d’un 5 de nota global en l'assignatura. La nota es calcularà a partir de la següent equació:

A = 0,4 · ThP + 0,5 · EXc + 0,1 · Pr

                        A és la nota en actes sobre 10 (o nota global en l'assignatura)

                        ThP és la nota del treball de projectes sobre 10

                        EXc és la nota de l’examen d’avaluació de coneixements  sobre 10

                        Pr és la nota dels informes del curs

A més, cal tindre en compte que, per a aplicar-hi aquesta equació, s’ha d’obtindre almenys un 4 en Exc. Si la nota de Exc és inferior a 4, la nota de les actes serà la de Exc, guardant-se la nota de Th per a la segona convocatoria.

                       L'assistència a les pràctiques és obligatòria. La pràctica farà mitjana a partir del 5, com a nota mitjana de teoria i pràctica.

Segon itinerari:

Examen lliure y entregues lliures (a justificar).

Notes:

- L'entrega dels treballs de pràctiques i projecte ha de fer-se en el termini d’una setmana de la realització de la pràctica i projecte.
- L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

- L'alumne o alumna que inicie l'itinerari es considerarà presentat en la primera convocatòria dels exàmens.

 

Segona convocatòria

Els criteris per a superar l'assignatura en segona convocatòria seran els mateixos que per a la primera.

 

Convocatòria extraordinària

Els criteris per a superar l'assignatura en convocatòria extraordinària serà la realització de les diferents parts de l'assignatura en un examen.