Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

56,25%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

43,75%

Criteris de superació


Per a la qualificació final, tant de la primera com de la segona convocatòria,  es tindran en compte dos ítems:

A) 56,25% de la nota final: Examen escrit de resolució de problemes similars als vistos durant el curs en les classes de teoria-problemes, amb un formulari i calculadora. La data i aula de realització es troba en el LLEU.

B) 43,75% de la nota final: Avaluació contínua al llarg del curs, la qual es reparteix de la següent manera:
    b1) Avaluació de les memòries corresponents al bloc 1 de pràctiques: 15%.
    Cadascuna de les memòries valorades, es puntuarà en una escala de cinc nivells uniformement distribuïts: Mal (0), Regular-Mal (2,5), Regular (5), Bé (7,5)  o Molt bé (10).
    Les memòries han de  realitzar-se individualment i entregar-se en la sessió de pràctiques; amb la qual cosa, si no s'assisteix al grup de pràctiques no es podran avaluar.
    b2) Avaluació de les memòries corresponents al bloc 2 de pràctiques: 10%.
    Cadascuna de les memòries valorades, es puntuarà en una escala de cinc nivells: Mal, Regular-Mal, Regular, Bé o Molt bé.
    Les memòries han de  realitzar-se individualment i entregar-se en la sessió de pràctiques; amb la qual cosa, si no s'assisteix al grup de pràctiques no es podran avaluar.
    b3) Treball (projecte) individual: 10%.
    Aquest treball s'ha de realitzar al llarg del curs, segons les directrius que s'indiquen en l'aula virtual. Si no s'ajusta a totes les directrius, serà valorat nul. En altres paraules, si s'incompleix o falta algun dels punts i entregues que s'indiquen en l'aula virtual sobre el treball, la qualificació del projecte serà 0.
    En aquest projecte cal aplicar els mètodes estadístics del curs a dades proposades pel propi estudiantat (amb la prèvia aprovació del professorat), i acabarà amb l'entrega d'un informe en l'aula virtual.
    b4)  Avaluació de l'execució de tasques teòric-pràctiques: 8,75%.
    Al llarg del curs, es valorarà l'execució de tasques teoricopràctiques mitjançant la recollida en classe de la resolució individual de diversos problemes i qüestions, cadascun de les quals es valorarà en una escala de cinc nivells: Mal (0), Regular-Mal (2,5), Regular (5), Bé (7,5)  o Molt bé (10).
    Per a poder ser avaluat, cal que el grup (format per un màxim de quatre persones) entregue resolts, prèviament, els problemes proposats de cada tema, segons s'indique al llarg del curs en l'aula virtual.
    Només es recollirà la resolució en classe d'un dels membres del grup (aquesta persona de cada grup serà triada pel professorat), i la puntuació d'aquesta execució serà la que rebran tots els membres del seu grup; per a això és fonamental cooperar i ajudar-se en el grup en les hores no presencials, anteriors a la recollida.
    Si no s'assisteix a alguna de les classes de recollida, la puntuació serà de 0 per a aquesta recollida i aquesta persona.
   A l'aulavirtual es disposarà de totes les indicacions sobre la forma de gestió dels grups de treball.

Si es va faltar a alguna pràctica o entrega de problemes per una causa justificada (causa de força major) com ara malaltia, treball, etc., el dia de l'examen escrit (ítem A) es podrà recuperar la nota del dia que es va faltar mitjançant un examen, sempre que s'hi aporte el justificant (mèdic, laboral, etc.), segons s'especifique en l'aula virtual.

Si no se supera l'assignatura en primera convocatòria, per a la segona convocatòria no es guarda la nota de l'ítem A (examen), però sí la nota de l'ítem B (avaluació contínua). No es guarda cap nota d'un curs anterior.
 
Tant en la primera convoctoria com en la segona, és possible recuperar la nota de l'ítem B al 100%. Per a això, el mateix dia de l'examen de l'ítem A es podrà realitzar un examen escrit de recuperació de l'ítem B sobre els aspectes treballats en l'ítem B. La nota de l'examen de recuperació de l'ítem B substituiria la nota total de l'ítem B que es tingués de l'avaluació contínua. La nota d'aquest examen de recuperació no es guardaria per a una altra convocatòria.


Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir una nota final igual o superior al 50%, sumant els ítems A i B; és a dir, més o igual a 5 sobre 10. No s'exigeix nota mínima en cap ítem de cap convocatòria.

Es considera que un estudiant o una estudianta s'ha presentat a la convocatòria si es presenta a l'examen escrit (ítem A).

Revisió d'exàmens davant del professorat:

L'alumnat que per causa justificada considere que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dates que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.