Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

L'assignatura es considera superada quan la mitjana de les parts és major o igual a 5.

A) Condició per a poder amitjanar les parts:
Per a poder ponderar les qualificacions de cada una de les parts de l'assignatura és necessari haver obtingut, com a mínim, un 4 en la prova de resolució de casos. En cas contrari la nota màxima obtinguda serà 4.

B) Es considera que un estudiant o una estudianta es presenta a una convocatòria quan:
- Convocatòria primera: es presenta a la prova d'estudi de casos o a qualsevilde les activtats d'avalació obligatòria, sempre que elpercentatge sma d'aquestes sigua más granoigalal 60% del total.
- Convocatòria segona: es presenta a qualsevol de les proves.

C) Recuperació de les parts:
- Es guarden les notes de la primera convocatòria per a la segona.
- Recuperable 81% = Carpeta d'aprenentatge (Práctiques 20% + Laboratoris 0%), Projectes (Defensa 0% + Memòria 0% + documentació Gràfica 21%), estudi de Casos 40%.

D) Criteri recuperaciò convocatòria extraordinària
- L'assignatura es considera superada quan la mitjana de les parts de la prova de Resolució de casos és igual o major a 5, i al seu torn s'ha obtingut com a mínim un 4 en cada un dels items avaluables en aquesta prova. en cas contrari la nota màxima obtinguda serà 4.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, pot sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.