Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

55%

Laboratori

30%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Participació en seminaris i tutories

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació proposat cerca que l’estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l’assignatura.

Proposem un itinerari d’avaluació únic en el qual compten totes i cada una de les activitats que portem a terme. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comporta automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que portarem a terme a final de semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la per a poder aprovar l’assignatura. En cas de superar-la, la nota final es calcularà d’acord amb els percentatges del quadre inferior.

Considerem l’assignatura superada quan l’estudiantat assoleix un mínim del 50% de la puntuació possible.

Resolució d’exercicis i problemes (5%)

-    Resolució de problemes i altres tasques proposades en l’aula virtual

Participació en seminaris (5%)

-    Participació en seminaris dedicats a la resolució de problemes i qüestions per part de l’estudiantat

Preparació de presentacions (5%)

-    Confecció d’una presentació sobre un tema preparat en grup o un article

Proves escrites (55%)

-    Examen teòric final 40% (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

-  Altres proves escrites 15% (exàmens parcials, test d'aula virtual,...)

 

Laboratori (30%)

-    Valoració del treball de laboratori (actitud, desenvolupament, preparació,…) i dels resultats obtinguts i l'informe presentat (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

 

Es considerará l'alumnat com a presentat en cas que realitze la prova final, almenys el 60% de  les pràctiques de laboratori o el 60% de la resta de proves d'avaluació.