Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules.

Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent-hi macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció.

Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en química.

Resultats d'aprenentatge

Tenir els coneixements teòrics necessaris per abordar l'estudi del comportament macroscòpic de la matèria a través seua relació amb els propietats microscòpiques, d'acord amb els principis de la Termodinàmica Estadística.

Destresa en l'ús de programes informàtics de càlcul de propietats microscòpiques de la matèria, i de programes de simulació d’aquelles tècniques que, pel seu alt cost, no és possible/habitual  tenir-les al laboratori.

Destresa en el tractament i propagació d'errors de les magnituds mesurades en el laboratori i destresa en la utilització de programes informàtics per portar a terme el tractament de dades experimentals.

Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació a la descripció de les propietats dels àtoms, els molècules i els sòlids.

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als fenòmens fisicoquímics.

Adquirir destresa en l’ús de les principals tècniques instrumentals utilitzades en química i poder determinar a través del treball experimental les propietats estructurals, termodinàmiques, i el comportament cinètic dels sistemes químics.