Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE13 - Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.

CE16 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent-hi macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic..

CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

CE6 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en química.

CE7 - Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Treball en equip.

CG6 - Capacitat d'organització i planificació.

CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

5.- Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als fenòmens fisicoquímics.

4.- Destresa en el tractament i propagació d’errors de les magnituds mesurades en el laboratori i destresa en el maneig de programes informàtics per a dur a terme el tractament de dades experimentals.

3.- Adquirir destresa en el maneig de les principals tècniques instrumentals emprades en química i poder determinar a través del treball experimental les propietats estructurals, termodinàmiques, i el comportament cinètic dels sistemes químics.

2.- Tenir un coneixement bàsic dels fenòmens electroquímics i les seues aplicacions tecnològiques.

1.- Adquirir els coneixements teòrics necessaris per a enjudiciar els canvis associats a les reaccions químiques en termes de mecanismes de reacció i equacions de velocitat, així com les habilitats pràctiques necessàries per a la quantificació experimental d’aquests processos.