Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

90%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació


L'avaluació de l'assignatura consta de tres parts: el 80% de la nota s'obté de la realització d'un examen de teoria i problemes. Un 10% correspon a l'avaluació de la resolució de problemes a l'aula, (tots l'estudiantat hau de resoldre problemes a la pissarra durant les classes de problemes, que s'avaluaran in situ). El 10% restant correspondrà a l'avaluació de la recopilació de problemes resolts per cada estudiant o estudianta, (cinc per tema) i que ha d'entregar-se al final del semestre. La nota mínima global per a superar l'assignatura serà de 5, resultat com a suma ponderada de cada una de les tres puntuacions, (examen, resolució de problemes a l'aula i recopilació de problemes).

Es considera presentat a aquell alumne o alumna present en l'examen oficial de l'assignatura. Les notes corresponents a la resolució de problemes i la recopilació de problemes no se conserven en passar la convocatòria.

Prova / evidència

  1.  Examen teoricopràctic. 80%

2.  Resolució de problemes a l'aula. 10%

3.  Col·lecció de problemes resolts 10%

Perquè un o una estudiant es considere presentat a l'assignatura s'ha de presentar a l'examen final.

Per a superar l'assignatura s'ha de tindre un mínim de 50 punts. No hi ha mínims en els diferents apartats de l'avaluació.

El examen final en segona convocatòria tindrà un valor del 100%. És dir, no es tornarà a tindre en compte les calificacions de l'avaluació contínua.

 


Competència a avaluar

Totes les genèriques i específiques descrites en  l'apartat de competències seran avaluades en cada una de les proves.

Sistema de recuperació: un examen en la convocatòria extraordinària de juny ​​de 2013.