Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0945 - Gestió de Comptes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

- ELABORACIÓ DE TREBALLS. Un 20% de la nota final de l'assignatura correspondrà a l'elaboració de treballs acadèmics. En aquest apartat es tractarà d'analitzar l'actualitat més recent i les tendències en la Gestió de Comptes. (Es realitzarà en grup i la qualificació s'obtindrà de la mitjana dels casos que es duguin a terme. La nota mínima per aprovar aquest apartat és un 5)
 
- EXAMEN ESCRIT. El 50% de la nota correspondrà a l'elaboració d'un treball en el qual a través d'un document escrit, a manera de projecte final, es plasmaran els coneixements adquirits a la part teòrica de l'assignatura. (Aquest apartat es realitzarà en grup i la nota mínima exigida per aprovar és un 5).
 
- PRESENTACIONS ORALS. El 20% final de la nota correspondrà a les presentacions escrites i orals de tots els treballs realitzats a classe, tant individuals com en grup. Així doncs, en aquest punt es valorarà l'assistència i participació activa en el desenvolupament de totes les activitats dutes a terme a l'aula. (Es requereix una nota mínima de 5).
 
- RESOLUCIÓ DE CASOS. Un 10% de la nota sortirà dels projectes a realitzar obligatòriament, com l'anàlisi de casos pràctics reals o l'assistència a Sessions i Seminaris professionals. La resolució dels casos plantejats en aquest apartat serà individual. (S'exigirà una nota mínima de 5 per poder intervenir amb els apartats anteriors).
 
No obtenir una qualificació mínima de 5 en alguna de les parts suposarà el suspens de  l'assignatura.
 
El sistema d' evaluació en la segon convocatòria o posteriors, serà el mateix que a l primera convocatòria oficial.