Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0929 - Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: Nous models de negoci en les empreses de publicitat i relacions públiques.

Tema 0. Models bàsics.

0.1 L'empresa de publicitat. Aproximació a les noves estructures organitzatives en el context actual. Exemples actuals

0.2 L'empresa de relacions públiques. Exemples actuals.

0.3 Altres models de negoci basats en la comunicació. L'empresa de franquícia.

PART II. Qüestions bàsiques empresa publicitat.

 

Tema 1. L'empresa de publicitat i relacions públiques.

1.1. El patrimoni empresarial de l'empresa de publicitat i relacions públiques.

1.2 Els comptes anuals de l'empresa de publicitat i relacions públiques. Exemples pràctics

1.3. Documents financers complementaris.

 

Tema 2. La comunicació mercantil i financera

2.1. Comunicació mercantil d'empresa de publicitat i relacions públiques

2.2 La comunicació financera

 

PART III. Gestió de recursos en l'empresa de publicitat i relacions públiques. Alternatives actuals.

Tema 3. Inversió i finançament de l'empresa de publicitat i relacions públiques.

3.1 La inversió en l'empresa de publicitat i relacions públiques

3.2 El finançament a curt i mig termini de l'empresa de publicitat i relacions públiques

3.3 El finançament a llarg termini de l'empresa de publicitat i relacions públiques.

3.4. Alternatives d'inversió/ finançament. El mercat de valors.

 

Tema 4. La empresa de publicitat i la seua viabilitat. La pressa de decisions.

 

 

TEMARI PRÀCTIC

Bloc I El pla de viabilitat.

-Naturalesa i objectius del pla de viabilitat

-Parts d'un pla de viabilitat d'una empresa de publicitat i relacions públiques: Continguts específics

Pràctica 1: Presentació de l'empresa formada en segon. Característiques. (Idea del projecte, promotors, descripció breu de l'empresa i el producte). Identitat Visual Corporativa de l'empresa. Auditoria d'imatge bàsica.

Pràctica 2: Anàlisi del mercat actual i potencial. Anàlisi econòmica de l'entorn, sector. DAFO. El Pla de Màrqueting. Objectius, estratègies i aplicació del mix de màrqueting.

Pràctica 3: Anàlisi econòmica i financer. Anàlisi i comparança situació inicial i actual.

AL final del curs es realitzarà la presentació en públic del pla de viabilitat complet: a través d'accions creatives: hi haurà una comissió avaluadora que analitzarà la viabilitat dels projectes presentats.

 

A elegir: 

Bloc II a .-  Seguiment de mitjanss

Continguts del bloc:  Aquesta part té una relació encara més estreta amb la part teòrica de l'assignatura, les temàtiques triades perquè els alumnes, cerquen, descriguen i analitzen notícies des de diferents publicacions o mitjans, va en funció als conceptes teòrics que estiguen presentant-se i estudiant en aquest moment de manera que es podrien destacar les següents temàtiques:

1) Aspectes comptables de les empreses (i de les empreses de publicitat i relacions públiques en particular).Resultats Empresarials. Comunicació financera.

2) Inversions i finançaments empresarials (indústria publicitària)

3) El mercat de Valors.

4) Models de negoci (agències de publicitat, consultores de comunicació, franquícies…)

Evidentment, es tracta de continguts “previstos”, ja que, tractant-se de seguiment de mitjans de comunicació, es deixa a lliure elecció dels alumnes adjuntar notícies, a més de les relacionades amb la temàtica escollida, que pel seu grau d'actualitat i especial rellevància que succeïsquen en aqueix moment siguen susceptibles de ser debatudes en les sessions pràctiques.

Estructura de la pràctica:


1. - Títol i resum de les notícies (o notícia)

2. - Delimitar l'enfocament i objectiu de la vostra pràctica (què heu "investigat"?)

3. - Investigació (breu) i resultats del que heu trobat.

4. - Destacar fonts bibliogràfiques que poden interessar (i que heu descobert gràcies a la investigació) a tots.

5. - Glossari amb termes i la font d'on s'ha extret l'accepció.

6. - Conclusions finals.

Es podrà demanar en grup o individual, on les notícies estiguin relacionades o la investigació estigui sempre relacionada. Es tracta d'un treball únic i no diverses parts sense connexió.

Es tindrà en compte també la presentació oral. ES valora TOT.

 

ó 

Bloc II b . Resenya.

L'agència, al final del curs, presentarà una ressenya de la publicació triada d'entre la presentada en la bibliografia general, seguint les recomanacions de prioritat per autors i vinculació directa amb l'assignatura. 

 

Bloc III. Seminari. Es realitzarà un seminari sobre emprenedoria i/o habilitats de gestió empresarial durant el curs, dins del marc de L'Escola de Comunicació.